Минимална месечна работна заплата – 610 лв.

С Постановление № 350 от 19 декември 2019 г. за определяне размера на минималната работна заплата за страната (обн. ДВ, бр. 101 от 27.12.2019 г.) се определя от 1 януари 2020 г. размер на минималната месечна работна заплата за страната 610 лв. и на минималната часова работна заплата 3,66 лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица. Размерът на минималната месечна работна заплата се определя за пълен работен месец.