Липса на качества

Кои са фактите и обстоятелствата по заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение, които подлежат на доказване в процеса по оспорване на законността на заповедта – тези, посочени в заповедта и послужили  за основание за прекратяване на трудовото правоотношение или други, водещи до наличието на същото основание, но не посочени в заповедта и не сведени до знанието на работника?

Заповедта за уволнение на осн. чл. 325, ал. 1, т. 5 от КТ е достатъчно мотивирана, ако в нея работодателят е посочил качествата, които липсват на работника или служителя за ефективно изпълнение на възложената работа или е посочил начинът, по който същият не се справя с работата. Не е поставено изискване работодателят да посочи в заповедта за уволнение кога и при какви обстоятелства е установена липсата на съответните качества, а обстоятелствата, които са го мотивирали да приеме, че на работника липсват съответните качества. Същият резултат може да бъде постигнат и като работодателят посочи, с кои възложени задачи, в кръга на трудовата функция, работникът или служителят не се справя ефективно.