Критериите за определяне на една длъжност като ръководна по смисъла на чл. 328, ал. 2 КТ

С оглед отговорността на управителя пред възложителя за постигането на определен стопански резултат по сключен помежду им договор за управление с разпоредбата на чл. 328 ал. 2 КТ на управителя е предоставена свобода за формиране на ръководен /управленски/ екип за изпълнение на бизнес програмата му, респективно на договора за управление. Дали служител е част от ръководството на предприятието е въпрос, относно който не са определящи наименованието на длъжността и дали служителят е пряко или посредством други служители подчинен на управителя. От значение са възложените на служителя трудови функции, както и мястото на длъжността в системата на управление на предприятието. Основанието по чл. 328, ал. 2 КТ е приложимо по отношение на служители, трудовите функции на които включват планиране, организиране, ръководене и контролиране на трудовия процес и работата им има определящо значение за стопанските резултати на предприятието, поставени с договора за управление.

Задълженията на служителя следва да са свързани със звено, от работата на което да зависят стопанските резултати на предприятието, дейността на сектора да е свързана с постигането на заложените в плана резултати. От осъществяваните от него дейности следва непосредствено да зависят заложените в бизнес плана на управителя стопански резултати на дружеството.