Корона вирус и трудовото правоотношение

Правителството одобри допълнителни мерки относно заболяването COVID-19

 На извънредно заседание на Министерския съвет на 08.02.2020 г. бяха приети допълнителни мерки относно заболяването COVID-19, съобразно предложенията на Националния оперативен щаб с цел координиране, организиране на действията на компетентните държавни органи във връзка с обявената от Световната здравна организация спешност за общественото здраве от международно значение по отношение на заболяването COVID-19.

Правителство реши министърът на здравеопазването, на основание чл. 63, ал. 1 от Закона за здравето, да издаде заповед за: преустановяване на присъствените форми на учебни занятия и извънкласните занимания в училищата, университетите и другите обучителни институции и организации в областите Габрово и Плевен; преустановяване на културни събития и мероприятия на закрито и масови културни събития и мероприятия на територията на страната; преустановяване на всички спортни мероприятия в областите Габрово и Плевен; провеждане на спортни мероприятия в страната само при закрити врати (без публика).

От така създадената ситуация за работодателя не възниква задължение да обявява престой. Дейността на предприятието може да продължи с изпълнение от страна на работниците и служителите на дейности извън изрично забранените от Министерски съвет и министъра на здравеопазването. В случай на преценка, за работодателя съществува правната възможност да обяви престой, като дължи на работника брутното му трудово възнаграждение за времето на престоя (чл. 267, ал. 1 КТ). На следващо място за работодателя съществува правната възможност да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие по време на престой повече от 5 работни дни, както и при ползване на отпуска едновременно от всички работници и служители. За работодателя не съществува възможност едностранно да издаде заповед за ползване на неплатен отпуск, тъй като затова е необходимо изрично искане от работника или служителя. 

Отказ на работника или служителя да изпълнява възложената работа

Чл. 283 КТ  Работникът или служителят има право да откаже изпълнението или да преустанови работата, когато възникне сериозна и непосредствена опасност за живота или здравето му, като незабавно уведоми прекия ръководител. В тези случаи продължаването на работата се допуска, само след отстраняване на опасността, по нареждане на работодателя или на непосредствения ръководител.