Конституционния съд отмени промените в Закона за държавния служител

С Държавен вестник брой 23, от дата 19.3.2019 г. Официален раздел бе публикувано Решение № 3 от 7 март 2019 г. по Конституционно дело № 16 от 2018 г. на Конституционния съд на Република България.

Обявени за противоконституционни разпоредбите, с които:

Не може да бъде назначавано за държавен служител лице, което е упражнило правото си на пенсия по чл. 68, 68а, 69 или 69б от Кодекса за социално осигуряване, освен при условията на чл. 15, ал. 1, чл. 81в, ал. 6 и чл. 84а от ЗДСл

Когато лицето е придобило право на пенсия на посочените основания служебното правоотношение се прекратява с едномесечно предизвестие.

Длъжност, определена за ключова в администрацията, може да бъде изпълнявана за срок, не по-дълъг от 6 месеца, при условията на споделено изпълнение едновременно от държавен служител, който е заемал същата длъжност до прекратяване на служебното му правоотношение на основание чл. 103, ал. 1, т. 4 или на основание чл. 106, ал. 1, т. 5 от ЗДСл (при придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст).

Държавните служители, назначени към датата на влизането в сила на този закон, уведомяват органа по назначаването за наличието на основание за недопустимост по чл. 7, ал. 2, т. 8 от Закона за държавния служител в седемдневен срок.

Служебните правоотношения на държавните служители, назначени към датата на влизането в сила на този закон (01.01.2019 г.), които са упражнили правото си на пенсия по чл. 68, 68а, 69 или 69б от Кодекса за социално осигуряване, се прекратяват от органа по назначаването с едномесечно предизвестие.

Посочените разпоредби са противоконституционни и органите по назначаване нямат задължение да прекратяват служебното правоотношение с държавен служител упражнил право на пенсия на посочените по-горе основания.

След Решението на КС на РБ органите по назначаване, могат да назначават за държавни служители лица упражнили право на пенсия на посочените основания.

Органите по назначаване имат право, но не и задължение да прекратят служебно правоотношение с държавен служител при придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Пълният текст на решението ТУК.