Командироване на работници-граждани на трети държави в България

Процедура за достъп на граждани на трети държави до пазара на труда във връзка с издаване на „Разрешение за работа” на командировани работници-граждани на трети държави.

Документът „Разрешение за работа” се издава от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта по искане на местното лице, приемащо на работа командирован или изпратен работник от трета държава, въз основа на което се издава от Министерството на вътрешните работи и разрешение за продължително пребиваване съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 от Закона за чужденците в Република България /ЗЧРБ/.

Разрешението се издава на граждани на трети държави, които са командировани или изпратени работници и служители – граждани на трети държави, в рамките на предоставяне на услуги на територията на Република България.

„Командирован или изпратен работник или служител в рамките на предоставяне на услуги” по смисъла на ЗТМТМ е работник, гражданин на трета държава, който в рамките на определен период извършва работа на територията на Република България, определена в трудовия договор с работодател, чието седалище е на територията на друга държава – членка на ЕС или на трета държава.

„Местно лице, приело на работа командировани или изпратени работници или служители” по смисъла на ЗТМТМ е лице, осъществяващо дейност на територията на Република България, регистрирано по българското законодателство или по законодателството на друга-държава членка на ЕС, ЕИО или на Конфедерация Швейцария, което за своята дейност ползва услугите на командирован или изпратен работник или служител от държавите – членки на ЕС или от трети държави.

Условията и редът за допускане на командировани или изпратени работници и служители от трети държави в Република България в рамките на предоставяне на услуги се определят от Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги (приета с ПМС № 382 от 29.12.2016 г., обн. ДВ. бр.2 от 6 Януари 2017г.).

І. Условия за достъп до пазара на труда.

Условията и редът за достъп до пазара на труда са определени в Глава втора „Трудова миграция от трети държави”, Раздел І „Общи разпоредби” и в Раздел VІІ „Разрешение за работа” на ЗТМТМ.

Командированите или изпратени работници и служители-граждани на трета държава извършват трудова дейност на територията на Република България само за конкретното приемащо предприятие, което за целта е подало заявление в Агенция по заетостта.

Процедурата на АЗ за издаване на разрешение за достъп до пазара на труда на чужденци изисква да се извърши преди началото на заетостта и влизането на чужденците на територията на Република България.

ІІ. Необходими документи и изисквания към тях.

Документите за предоставяне на разрешение за достъп до пазара на труда са посочени в чл. 25, ал. 1 на Правилника за прилагане на ЗТМТМ. Те се подават от местното лице, приемащо на работа командирован или изпратен работник от трета държава, в Централна администрация на Агенция по заетостта на адрес: бул. „Дондуков” № 3, София – 1000.

Необходими документи за предоставяне на разрешение:

 1. Заявление по образец – Приложение № 3

Изтегли от тук:

https://www.az.government.bg/pages/zaetost-na-komandirovani-rabotnici-i-slujiteli/

 1. Обосновка на искането. В обосновката работодателят посочва фактите и обстоятелствата, налагащи командироване/изпращане на работника-гражданин на трета държава в рамките на договор за предоставяне на услуги;
 2. Справка-декларация за работещите във фирмата работници – граждани на трети държави, наети по трудов договор, с посочени имена по паспорт, дата на раждане, гражданство, основание и срок за пребиваване;
 3. Декларация на работодателя, че са спазени условията на чл. 7, ал. 1, т. 3 ЗТМТМ. В декларацията следва да е посочено името на конкретния чужд гражданин. Образец на декларацията е публикуван на официалната страница на АЗ в интернет;

Изтегли от тук:

https://www.az.government.bg/pages/zaetost-na-komandirovani-rabotnici-i-slujiteli/

 1. Копие от страницата на документа за задгранично пътуване със снимката и личните данни на работника – гражданин на трета държава;
 2. Две цветни снимки – формат 3,5/4,5 см.
 3. Копие от договора с чуждестранна фирма за предоставяне на услугата, който е основание за приемане на командированото лице, заверен от страните по договора с подпис и печат;
 4. Легализиран съгласно българското законодателство документ за регистрация, легитимиращ чуждестранния работодател – страна по договора;
 5. Легализирано съгласно българското законодателство писмо-потвърждение от чуждестранната фирма – работодател, което:

а) удостоверява наличието на трудово правоотношение с командирования работник;

б) посочва конкретните задачи за изпълнение;

в) определя срока на командироване;

г) гарантира изплащането на трудовото възнаграждение и покриване на разходите за социално осигуряване и здравна застраховка на командирования.

При необходимост за удостоверяване на условията за предоставяне на разрешението, Агенцията по заетостта може да изиска и допълнителни документи, за което работодателят се уведомява писмено и се определя срок за представянето им.

Документите за продължаване на разрешение за достъп до пазара на труда са посочени в чл. 26, ал. 1 на Правилника за прилагане на ЗТМТМ. Те се подават от местното лице, приемащо на работа командирован или изпратен работник от трета държава, в Централна администрация на Агенция по заетостта на адрес: бул. „Дондуков” № 3, София – 1000 не по-късно от 30 дни преди изтичането на валидността на разрешението за работа и при спазване изискванията за първоначалното му издаване.

Необходими документи за продължаване на разрешението:

 1. Заявление по образец – Приложение № 3;

Изтегли от тук:

https://www.az.government.bg/pages/zaetost-na-komandirovani-rabotnici-i-slujiteli/

 1. Обосновка на искането. В обосновката работодателят посочва фактите и обстоятелствата, налагащи продължение на командироването по изпълнение на договора за предоставяне на услуги.;
 2. Актуализирани документи, посочени по-горе в т.7 и т. 9;
 3. Копие на притежаваното от работника – гражданин на трета държава, разрешение за пребиваване.

ІІІ. Процедурна последователност

Предоставяне на разрешение на АЗ за достъп до пазара на труда:

Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта взема решение за предоставяне на разрешението в 30-дневен срок от подаване на заявлението, като уведомява писмено вносителя.

При констатирани пропуски и нередности на документите АЗ уведомява писмено работодателя, като му определя 15-дневен срок за отстраняването им. Срокът спира да тече до получаването на допълнителните документи. В случай, че не може да се представят документите в указания срок, работодателят може да оттегли заявлението с писмено уведомление до Агенцията по заетостта и впоследствие може да ги внесе отново.

Постъпилите документи във връзка с предоставяне на разрешенията, включително по оттеглените от вносителя заявления, не подлежат на връщане.

За всяко подадено заявление Агенцията по заетостта събира по служебен път информация относно:

· данните за работодателя, вписани в Регистър БУЛСТАТ, или за единния идентификационен код (ЕИК) на работодателя съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;

· регистрацията в Българската търговско-промишлена палата, когато има такава;

· актуалното състояние – в случаите на фирми без ЕИК.

Във връзка с предоставяне на разрешение за достъп до пазара на труда Агенцията по заетостта служебно изисква информация от:

· Министерството на външните работи за наличие на обстоятелства по чл. 5, ал. 2 и чл. 8, ал. 1, т. 1 ЗТМТМ;

· Министерството на вътрешните работи за наличие на обстоятелства по чл. 8, ал. 1, т. 2 и ал. 2 и чл. 11, ал. 1, т. 5 ЗТМТМ;

· Националната агенция за приходите за наличие на задължения на работодателя съгласно чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;

· Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ за влезли в сила наказателни постановления за нарушения, посочени в чл. 11 ЗТМТМ;

Решение на Агенция по заетостта се предоставя след заплащане на такса, определена в чл. 41, ал. 4 на ЗТМТМ и представяне на документ за извършен превод по банков път. За издаване или продължаване срока на разрешение за достъп до пазара на труда на работник-гражданин на трета държава, работодател внася такса в размер 400 лв.

Срокът за издаване на документа „Разрешение за работа“, след представянето на платежен документ в АЗ.

Срокът на разрешението на АЗ e до една година, като може да бъде продължен по изключение до 12 месеца, ако дейността изисква превишаване на първоначално обявената продължителност.

При предсрочно прекратяване на трудовата заетост на чужденеца, работодателят уведомява писмено Агенцията по заетостта в 3-дневен срок от датата на прекратяване на заетостта.

 1. Кандидатстване за издаване на виза тип “D” пред органите на МВнР.

Работодателят има ангажимент да информира чужденеца с копие от решението на АЗ за достъп до пазара на труда и издадения документ „Разрешение за работа”. Чужденецът следва да подаде в най-близкото дипломатическо или консулско представителство на Република България съответните документи за получаване на виза тип “D”.

Условията и реда за издаване на визи са регламентирани в Наредбата за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим, като компетентен орган е Министерство на външните работи.

 1. Подаване на документи в Дирекция Миграция на МВР за пребиваване с цел работа:

Чужденецът е задължен след влизане на територията на Република България с виза тип “D” или получаване на решението на АЗ /при продължение на заетостта/ да подаде документи за издаване на „Разрешение за продължително пребиваване” пред органите за контрол на чужденците.

 1. Уведомяване на ИА „Главна инспекция по труда” /ИА ГИТ/:

В 7-дневен срок от действителното започване на работа на чужденците, работодателите са длъжни да уведомят съответната териториална дирекция на ИА ГИТ, като попълват специални бланки по образец, публикувани на официалната страница на ИА ГИТ(http://www.gli.government.bg/page.php?c=66).

ИА „Главна инспекция по труда” осъществява специализирана контролна дейност във връзка със заетостта на чужденци на територията на Република България, в рамките на която контролните органи имат право да посещават всички обекти, където се осъществява работа, както и да изискват лични документи, включително и от пребиваващите и работещите там чужденци.

Контролен лист командировани, изтегли тук:

https://www.az.government.bg/pages/zaetost-na-komandirovani-rabotnici-i-slujiteli/

Източник: официален сайт на Агенция по заетостта.

Във връзка с процедурата можете да задвате своите въпроси.