Командироване в рамките на предоставяне на услуги

По смисъла на чл. 121а, ал. 1, т. 1, б. «а» от КТ

Български работодател:

  • Командирова работник или служител (без заповед);
  • При наличие на трудово правоотношение за целия срок на командироването;
  • В ЕС, страна от ЕИП или Конфедерация Швейцария, т.е. наличие на трансграничен елемент – работодателя, който предоставя услугите и ползвателят на тези услуги са установени в различни държави;
  • За своя сметка;
  • Под свое ръководство;
  • Въз основа на договор, сключен между работодателя и ползвателя на услугите.