Командироване в рамките на предоставяне на услуги

Размер на осигурителните вноски на командировани работници и служители, в рамките на предоставяне на услуги, когато в приемащата държава няма определена минимална работна заплата (Италия по отношение на отраслите без КТД).

В посочения случай, размерът на осигурителните вноски се начисляват върху получените брутни месечни възнаграждения, но не по-малко от минималния осигурителен доход по чл. 6, ал. , т. 3 от КСО. Работодателят не може да бъде задължен да внесе осигурителни вноски на максималния размер.