Кой служител е отчетник?

Отговор на читателски въпрос.

Могат ли задължения, свързани със събиране, съхраняване, разходване или отчитане на финансови ценности, да бъдат възлагани само с длъжностна характеристика или е допустимо те да произтичат от самото естество на фактически осъществяваната дейност при работодателя?

Отчетнически функции по трудовото правоотношение могат да бъдат възлагани не само с длъжностната характеристика, а да произтичат от естеството на възложената трудова дейност. Това означава, че съдът по иска по чл. 207, ал. 1, т. 2 КТ (отговорност за липси при отчетническа дейност) е длъжен да изследва за всеки конкретен случай не само длъжностната характеристика, но и какви действия извършва работникът или служителят при изпълнението на трудовите си функции, за да обоснове или да изключи качеството му на материално отговорно лице. Доказването на отчетническите функции може да се извърши и със свидетелски показания.

Така например  ако с длъжностната характеристика на главния счетоводител не е възложено да събира, съхранява, разходва или отчита парични или материални ценности, но обаче е предвидена възможност да се възложат и други задължения, свързани с работата на главния счетоводител, в определен момент ако при работодателят е нямало касиер, а служителят е имал достъп до касата, за да извършва плащания, то същият е материално отговорно лице.