Кой синдикален лидер има закрила? Следва ли синдиката да е юридическо лице?

С предварителна закрила при уволнение по чл. 333, ал. 3, пр. 1 КТ, вр. пар. 1, т. 6 ДР на КТ се ползва работник или служител, който е член на синдикално ръководство /председател или секретар/ на синдикалната организация, учредена и структурирана в предприятието на работодателя, но не и ръководствата на вътрешните структури в рамките на тази синдикална организация, освен когато тези вътрешни структури следват организацията и структурата на предприятие, чиито поделения и обособени образувания самостоятелно наемат работници и служители и са самостоятелни работодатели по смисъла на пар. 1, т. 1 ДР на КТ

Без никакво значение за тази предварителна закрила при уволнение е дали синдикалната организация в предприятието на работодателя е регистрирана или не като юридическо лице съгласно чл. 49, ал. 2 КТ. Достатъчно е тя да е учредена като поделение на съответната териториална, отраслова или национална синдикална организация – съгласно устава й (аргумент от чл. 33 КТ), и съответният работник или служител да е избран за неин председател или секретар. Тези обстоятелства могат да бъдат удостоверени, както с представянето на съответните учредителни актове и такива за избора, така и с издаването на нарочен официален удостоверителен документ от съответния горестоящ синдикален орган. Регистрирането на синдикалната организация е от значение само за това дали тя ще е и самостоятелен гражданскоправен субект, и като такъв – дали ще разполага с материална и процесуална гражданска правоспособност – самостоятелно, представлявана от съответния свой орган на управление, да е страна по граждански правоотношения и по граждански дела, но това няма никакво отношение към нейната „легитимност“ и осъществяваната от нея синдикална дейност в предприятието или към предварителната закрила при уволнение по чл.333, ал.3 КТ.

Посоченото в чл. 333, ал. 3 КТ, вр. с пар. 1,т. 6 ДР КТ качество, се  удостоверява с учредителен акт, съдържащ решение за избора на  председател или секретар на синдикалната организация в предприятието, и от удостоверение на горестоящия синдикален орган. Това удостоверяване е достатъчно, за да се приеме, че синдикалната организация съществува и работникът или служителят е неин председател.

Когато работникът или служителят декларира, че е член на ръководството на такава организация, работодателят е длъжен да изиска съгласие за прекратяване на трудовото правоотношение с него, без да може да възразява, че организацията не е легитимна. За установяване на тези обстоятелства е достатъчно да са представени учредителен акт или удостоверение на горестоящ синдикален орган. След като тези документи са представени, съдът не може да постановява, че съответната организация е нелегитимна.