Кой ми е работодател?

За длъжности, определени в закон или в акт на Министерския съвет, трудовият договор се сключва от по-горестоящия спрямо работодателя орган. В тези случаи трудовото правоотношение се създава с предприятието, в което е съответната длъжност. (чл. 61, ал. 2 КТ)

По силата на установената законова уредба, Министърът на културата назначава и прекратява трудовия договор с директора на Държавния музикален и балетен център, съотв. издава заповед за възстановяването му на работа в изпълнение влязло в сила на съдебно решение за възстановяване на заеманата преди незаконното уволнение длъжност. Това се отнася за всички сходни случаи определени в закон. Трудовото правоотношение обаче възниква с предприятието в което е съответната длъжност (чл. 61, ал.2, изр. 2 КТ), поради което надлежен ответник по иска за отмяна на незаконно уволнение е работодателят, а не горестоящият спрямо него орган. Горестоящият орган действа като законен представител на работодателя при създаване на трудовото правоотношение, поради което правните последици настъпват в правната сфера на работодателя, а не в тази на по-горестоящия орган. Горестоящият спрямо работодателя орган не е страна в процеса по спора за законност на уволнението, поради което не може да изнася твърдения за нарушено право на участие в процеса.