Кои заплати и обезщетения са дължими при несъстоятелност на работодателя?

Отговор на зададен въпрос:

Фондът за гарантиране вземанията на работниците и служителите изплаща тези трудови възнаграждения и обезщетения, дължими през последните 36 календарни месеца, преди вписване в търговския регистър на съдебното решение за откриване на производство по несъстоятелност.

В този смисъл, ако към момента на подаване на исковата молба в съда за откриване на производство по несъстоятелност не е изтекла три годишна давност, то работника или служителя няма да има право на гарантирано вземане ако към момента на решението на съда са изтекли повече от 36 месеца от възникване на вземането.