съкращаване на щата

Кога трябва да се вземе решение за съкращаване на щата

Да разгледаме възможността предизвестието да бъде връчено след утвърждаването на решението за съкращение, но преди началото на приложимостта му.

Към момента на връчване на предизвестието трябва да е взето решение за съкращаване на щата.

Трябва да се прави разлика между момента на връчване на предизвестието и момента на прекратяване на трудовия договор. Към момента на връчване на предизвестието трябва да е взето решението за провеждане на съкращение. Към този момент не е необходимо новото щатно разписание да е приложимо („да е влязло в сила”), тъй като към този момент не се прекратява трудовото правоотношение. То продължава да съществува и ще се прекрати, когато изтече срока на предизвестието.

Трудовото правоотношение не може да бъде прекратено преди да бъде изчерпано действието на старото щатно разписание.

Най-ранният момент, към който то може да бъде прекратено е последният работен ден на действието на старото щатно разписание, за да може в първия ден на действието на новото щатно разписание работодателят да остане обвързан от трудови правоотношения само с тези работници и служители, за които има предвиден щат. Тук обаче се препоръчва прекратяването да бъде в първия ден на действието на новото разписание. Разбира се, няма пречка трудовото правоотношение да бъде прекратено по-късно – след като е започнало действието на новото щатно разписание.

Обикновено приложението („влизането в сила”) на новото щатно разписание се отлага във времето, за да може работодателят да връчи предизвестията и по възможност техният срок да изтече в последния ден на действието на старото щатно разписание. Инак той би се поставил в положението да остане в трудово правоотношение с работници или служители по време, в което вече действа ново щатно разписание и за тях няма предвидени щатни бройки.

Какво е правото на работодателя

В правомощията на работодателя е да вземе решение за съкращение на щата и определи от кога да се прилага новото щатно разписание. Трудовото правоотношение с работника не може да бъде прекратено на това основание преди работодателят да е взел решение за съкращението (като е одобрил новото щатно разписание или по друг начин). Трудовото правоотношение не може да бъде прекратено и преди да е изчерпано действието на старото щатно разписание (ако приложението на новото е отложено за някакъв срок).

Трудовото правоотношение поради съкращаване на щата се прекратява с предизвестие.  Работодателят може да го прекрати и незабавно, ако изплати обезщетение за това. Предизвестието се връчва на работника, а трудовото правоотношение се прекратява с изтичането на посочения в предизвестието срок. Ако не е посочен срок – незабавно, като работодателят дължи обезщетение за неспазването на срока или за остатъка срока. След изтичането на срока работодателят може да връчи на работника и заповед за прекратяване на трудовото правоотношение.  Правното значение на заповедта се изчерпва с констатирането на настъпилото прекратяване.

Когато се връчва заповед поради съкращаване на щата следва към момента на връчването вече да е взето разрешение за съкращаване на щата. В заповедта може да се посочена дата на прекратяване на трудовото правоотношение, но към тази дата следва да е влязло в сила новото щатно разписание. Към този момент следва новото щатно разписание да е влязло в сила. В този случай предизвестието може да и да не се спазва, за което работодателя ще дължи обезщетение.

Пример за законосъобразна заповед:

Решение за съкращаване на щата – 5 март.

Връчване на заповед на 06 март

Съкращаването на щата влиза в сила от 10.03

Работодателя прекратява трудовото правоотношение със заповед от 06 март, считано от 10.03, като заплаща неспазения срок на предизвестие

Пример за незаконосъобразна заповед:

Решение за съкращаване на щата от 05 март, считано от 10.03.

Връчване на предизвестие на 04 март (самостоятелно основание за незаконосъобразност)

Прекратяване на трудовия договор на 08 март (самостоятелно основание за незаконосъобразност)

Решение № 379/15.10.2012 г., гр. д. № 944/2011 г., IV г.о.,  ВКС