Обезщетение за оставане без работа. Кога се изключва дължимостта. Чл. 225 КТ

Анотация

В случаите, в които при незаконно уволнение работник или служител сключи срочен трудов договор, който е прекратен преди изтичане на шестмесечния период, работодателят извършил незаконното уволнение ще дължи обезщетение за оставане без работа от датата на незаконното прекратяване до датата на сключения срочен трудов договор с друг работодател и от датата на прекратяване на срочния договор до изтичане на шестмесечния срок

Когато в рамките на шестмесечния срок работникът или служителят сключи нов безсрочен трудов договор с друг работодател, той няма право на обезщетение до изтичане на шестмесечния срок ако договора с новия работодател е прекратен преди изтичане на шестия месец.

Какво казва законът

Съгласно чл. 225 КТ при незаконно уволнение работникът има право на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за вреди за времето, през което е останал без работа поради това уволнение, но за не повече от 6 месеца. Когато работникът е останал без работа през целия 6-месечен период, обезщетението се дължи в пълен размер. Ако за част от времето работникът е бил без работа, но по-късно е започнал по-ниско платена работа, за периода на безработицата се дължи обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение, а за следващия период – разликата в заплатите. В този случай работникът е ограничил вредите си, поради което му се дължи по-малко обезщетение, но обезщетението се намалява само дотолкова, доколкото работникът е успял да ограничи вредите си.

Сключване на срочен трудов договор след незаконно уволнение

Когато следващото трудово правоотношение е прекратено преди изтичането на 6-месечния срок по чл. 225 КТ, последиците от прекратяването могат да бъдат различни, тъй като работодателят дължи обезщетението по чл. 225 КТ само доколкото вредите са в причинна връзка с извършеното от него уволнение. Така например ако работникът сключи последващ срочен трудов договор със срок, който изтича в рамките на 6-месечния срок по чл. 225 КТ работодателят, извършил незаконното уволнение дължи обезщетение в пълен размер до сключването на последващия договор, разликата в заплатите за времето на действието на последващия договор и пълно обезщетение за времето след прекратяване на последващия договор да изтичането на 6-месечния срок. И в този случай работникът е успял да ограничи вредите си и съответно обезщетението му следва да бъде намалено, но само доколкото той е успял.

Сключване на безсрочен трудов договор след незаконно уволнение

Ако работникът сключи последващ безсрочен трудов договор и този договор бъде прекратен преди изтичането на 6-месечния срок по чл. 225 КТ, работодателят, извършил незаконното уволнение дължи обезщетение в пълен размер до сключването на последващия договор. Обезщетение в размера на брутното трудово възнаграждение по последващия договор той не дължи, тъй като безработицата след прекратяването му не е в причинна връзка с неговото уволнение. Последиците от прекратяването на последващия договор се уреждат в зависимост от отношенията между работника и последващия работодател. При прекратяването на последващия трудов договор може да са изплатени обезщетения от последващия работодател и работникът да е получил обезщетения при безработица, които не подлежат на връщане поради отменяването на предходното уволнение. В такъв случай той ограничава вредите си в по-голяма степен и това има значение за определянето на обезщетението му от първоначалния работодател.

Заключение

Първоначалният работодател отговаря за времето на безработица след прекратяване на последващо трудово правоотношение, само когато това правоотношение е възникнало за определен срок или за извършването на определена работа и е прекратено преди изтичането на 6-месечния срок по чл. 225 КТ.

 

Решение № 46/04.07.2011 г. гр. д. № 16/2010 г. IV г.о., ВКС