Кога е налице реално съкращаване на щата?

Kога е налице реално съкращаване на щата и как се определят основните, същински трудови функции за определена длъжност?

Преценката извършено ли е реално съкращаване на щата се извършва не само с оглед доказателствата за общите щатни бройки преди и след съкращаването, а предвид това дали е премахната щатна бройка за изпълнение на определени трудови функции. Реално съкращаване на щата може да бъде извършено при съкращаване на щатна бройка за определена длъжност при едновременно разкриване на нови или увеличаване на щатните места за съществуващи други длъжности с различни трудови функции, т.е. при запазване или увеличаване общия брой на работниците. Съкращаване на щата е налице и когато трудовите функции за една или няколко длъжности бъдат обединени в една при премахване на щатни бройки или когато щатната бройка за определена длъжност е закрита, а трудовите и функции са разпределени между други длъжности, които извън нововъзложените имат и свои характерни трудови функции. Основанието за прекратяване на трудовото правоотношение поради съкращаване на щата по смисъла на чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ е налице и в случаите на т. нар. „трансформиране” на длъжности, което съставлява закриване по щатното разписание на определена длъжност и същевременно създаване на мястото на закритата нова длъжност в щатното разписание – нова по трудови функции или когато са включени изцяло или част от трудовите функции на закритата длъжност, но са предвидени и включени съществено нови по своята характеристика трудови функции.

Когато работодателят е задължен да извърши подбор по чл. 329, ал.1 КТ поради намаляване на обема на работата или съкращаване на щата, той следва да сравни трудовите качества на работниците изпълняващи идентични трудови функции. При определяне обхвата на подбора не следва да се извършва механично сравнение на трудовите задължения по длъжностна характеристика, а да се изхожда от това дали и доколко съвпадат основните, същински трудови функции. Основните, същински трудови функции за определена длъжност се определят от свойствените задължения за длъжността – от характера и естеството на възложената работа за длъжността.