Когато работникът или служителят не притежава необходимото образование или професионална квалификация за изпълняваната работа

Какво следва за знаете в случай, че работодателят Ви промени изискванията за образование или правна квалификация.

С оглед спецификата на работата и нуждите на предприятието, работодателят може да въведе и по-високи изисквания за образование или квалификация за заемане на определена длъжност, а решението на работодателя да промени изискванията за образование и квалификация за определена длъжност е въпрос на целесъобразност и това правомощие не подлежи на съдебен контрол.

Работодателят има право да променя изискванията за образование и квалификация за определена длъжност, когато същите не са определени в нормативен акт, като волята на работодателя в този случай е подчинена на негова суверенна преценка.

В случай, че работодателят Ви е връчил заповед за прекратяване на трудовото правоотношение на осн. чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ, то при обжалване на заповедта можете да направите твърдения за злоупотреба с право, като изложите конкретни факти и обстоятелства, от които могат да се направят подобни изводи. Внимавайте – срокът на това твърдение е до предявяването на исковата молба.

В този случай, макар съдът да не е компетентен да се произнася каква квалификация налага нуждата на работата за дадена длъжност и дали има обективна необходимост от въведената промяна, то при въведен от работника или служителя довод за злоупотреба с право, съдът е длъжен да  установи дали работодателят е действал добросъвестно при извършването на промяна в изискванията за заемане на длъжността.