Как се доказват липси?

Пълната имуществена отговорност по чл. 207, ал. 1, т. 2 КТ е приложима само за отчетниците – работник или служител, на който е възложено по трудово задължение да събира, разходва или отчита парични или материални ценности. Отчетнически функции по трудово правоотношение могат да бъдат възлагани не само с длъжностната характеристика, а да произтичат от естеството на възложената трудова дейност, т.е. релевантни са както доказателства за възложени по трудовото правоотношение отчетнически задължения, така и доказателства /писмени и гласни/ за фактически изпълняваната от работника или служителя отчетническа дейност. Доказателствената тежест за установяване на качеството на материално отговорно лице на работника или служителя по иска е на работодателя. Това означава, че съдът по иска по чл. 207, ал. 1, т. 2 КТ е длъжен да изследва във всеки конкретен случай не само длъжностната характеристика, но и какви действия фактически извършва работникът или служителят при изпълнение на трудовите си функции, за да обоснове или да изключи качеството му на материално отговорно лице.

Първични счетоводни документи, с които е доказан фактът на получаване на стоково-материални ценности от работника или служителя, представляват факти, удостоверяващи наличието на задължения за отчетническо боравене с имущество и фактически изпълнявана материално-отчетническа дейност по трудово правоотношение и съответно задължение за работника или служителя за тяхното съхраняване, опазване и отчитане.

Отчетнически функции работодателят може да възложи не само с длъжностната характеристика, а последните могат да произтичат и от естеството на фактически осъществяваната дейност при работодателя по трудовото правоотношение.

Отговорността за липси е пълна, т.е. отчетникът отговаря за настъпилата за работодателя вреда в пълния й размер, в т.ч. за пропуснатите ползи при реализацията на стоките на пазарната им цена. Когато липсата е на стоково-материални ценности, отговорността на отчетника към работодателя е по пазарната им стойност, надвишаваща придобивната и по която по-висока цена са били заприходени и поверени на отчетника.