Как плащат кооперациите?

Разпоредбите на Кодекса на труда се прилагат по отношение на трудовите правоотношения на членовете – кооператори в производствени кооперации само доколкото в Устава на кооперацията и решенията на Общото събрание, взети в изпълнение на устава, не е предвидено друго.

Според § 2 от ДР на КТ разпоредбите на този кодекс се прилагат съответно и към трудовите правоотношения на членовете кооператори в производствени кооперации, доколкото в закон или устав не е предвидено друго.

Вътрешните правила за организацията на работната заплата и разпределение на доходите приети от общото събрание на кооперацията следва да намерят приложение в случай, че същите противоречат на Кодекса на труда.

Оттук, в случай, че във вътрешните правила за организация на работната заплата в Кооперацията е предвидено да не се заплащат определени възнаграждения и обезщетения, то същите са недължими.