Какви са правата на работника при подаване на сигнал в инспекцията по труда

В инспекцията по труда се подават стотици сигнали на ден от работници и служители за нарушените им права. Най-често сигналите са свързани с неизплатени трудови възнаграждения и обезщетения след прекратяване на трудовия договор. На второ място са сигналите свързани с незаконно полагане на извънреден труд. Не малко са сигналите свързани с осъществени командировки в чужбина, неспазени уговорки в трудовото правоотношение, невърнати и неоформени трудови книжки и невръчени заповеди за прекратяване на трудовото правоотношение. По време на кризи, особено тази от 2009 г. най-честите въпроси на работниците бяха свързани с основанието за прекратяване на трудовия договор. На място в инспекцията по труда хората както през 2009 г. така и през 2020 г. и към настоящия момент идват с въпроса: работодателят иска да ми прекрати трудовия договор, кой е най-правилния начин така, че правата ми да бъдат запазени в най-голяма степен. В посочения случай, работникът и служителят следва да получи точна информация за начина, по който да преговаря със своя работодател – какво да не приема и какво да приема, как да отговори на определени предложения на работодателя, които са в негов ущърб.

Често работниците и служителите имат прекалено големи очаквания от инспекцията по труда, поради една причина, свързана с непознаване на нейните правомощия. Инспекцията по труда може да действа само и единствено в рамките на закона и правата които същият ѝ предоставя.  Разликите между административния процес (проверка от инспекцията по труда) и съдебния (след подаване на иск от страна на работника) са съществени. Реда и начина за доказване на определени факти е различен и докато съдебния ред дава повече възможности, то административния е ограничен. Така например само на базата на свидетелски показания може да се докаже полагане на извънреден труд за продъжителен период от време, дори и при липса на заповеди и присъствени форми от страна на работодателя.

Да се върнем към основния въпрос. Какви права има работникът или служтелят, в случаите в които подаде сигнал за нарушение на трудовите му права? Погрешно на разбирането, работникът или служителят не са страни в административното производсвто, т.е. в проверката и нямат право да участват в същата, да правят искания и да разглеждат преписката. Това право нямат и упълномощените от тях адвокати. Работникът може да подаде сигнал в инспекцията по труда и чрез електронната форма на сайта на Агенцията и без електронен подпис. Сигналът ще бъде разгледан, но подателят няма да получи информация от установеното по време на проверката и дадените предписания. Затова се препоръчва сигналът, който подавате да бъде подписан. Инспекцията по труда след извършване на проверка ще Ви информира в едномесечен срок за установените факти, предприетите действия и сроковете за изпълнение на дадените предписания.

Анонимен ли да бъде сигналът?

Ясно е притеснението на работниците и служителите да подават сигнали и да се откажат от своята анонимност. Тук само ще посоча, че в случай на анонимност на подадения сигнал приложените към него документи не могат да бъдат предявени на работодателя и няма да бъдат част от административната преписка, респективно няма да послужат за даване на предписания. В случаите, в които  работникът изрично не желае да бъде пазена неговата анонимност, то представените от него документи ще бъдат предявени на работодателя.

В заключение: инспекцията по труда не решава правни спорове и това не е нейно решение, а такова както на законодателя, който е предоставил това право на съда, така и на практиката на административните съдилища.

Има ли смисъл да подам сигнал в инспекцията по труда. Категорично да. В резултат на действията на Агенцията хиляди български работници и служители получават търсената от тях закрила от закона и това им спестява, в голяма степен, водене на съдебни дела. Други, които не успяват да получат това което искат се възползват от документите събрани от контролния орган, да докажат претендираните от тях права пред съда.

Инспекцията по труда заема съществено място в държавното управление, тъй като всеки гражданин през своя жизнен път има или проблем със своя работодател или това се случва с негови близки или приятели. Всеки има своята житейска история. На първо място обаче стои човекът. Инспекцията е само способът.

Споделете своята житейска история в контактната форма на сайта ТУК.