Инспекцията по труда: Сезонните работници трябва да отстояват правата си навреме

За по-ефективен контрол е необходимо сигнали да се подават, докато лицата все още полагат труд

Предвид стартиралото набиране на персонал за летния туристически сезон, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” напомня на търсещите работа лица да бъдат внимателни за своите права при започване на работа.

Преди реално да започнат да полагат труд на работните си места, наетите лица трябва да изискат от работодателя някои основни документи, за да имат по-голяма гаранция за своите трудови и осигурителни права. Те задължително трябва да получат екземпляр от сключен трудов договор, подписан и от двете страни и копие от уведомлението, с което той се регистрира в НАП. Работодателят няма право да допуска до работните места работници и служители, с които не е сключил и не е регистрирал в НАП писмен трудов договор. Приходната агенция издава и персонален идентификационен код (ПИК), с който лицата могат по всяко време да установят онлайн дали договорите им наистина са регистрирани в приходната агенция.

Липсата на регистрация дава възможност на работодателя да не внася дължимите данъци и осигурителни вноски върху възнагражденията, от което работещите губят осигурителни права. В трудовия договор трябва да са регламентирани основни параметри на трудовото правоотношение, като: място на работа; наименование на длъжността и характера на работа; дата на сключване и начало на изпълнението; времетраене; размер на основния и удължен платен годишен отпуск; основното и допълнителните трудови възнаграждения; продължителността на работния ден или седмица. Затвърждава се тенденцията в последните години работниците и служителите да подават сигнали за неизплатени трудови възнаграждения, които са договорени устно с работодателя. В тези случаи Инспекцията по труда няма правомощия да залъжи работодателя да ги изплати. Често сигналите за работа без трудов договор също се подават от работниците, след като те вече са напуснали работните места и съответно не могат да бъдат заварени на тях, за да се възползват контролните органи на Агенцията от правомощието си да обявяват съществуване на трудово правоотношение.

Ако работникът е назначен със срок на изпитване, трудовите му правоотношения могат да бъдат прекратени, в срока на изпитване, без предизвестие и без право на обезщетение, освен за неизползван платен годишен отпуск. Според Кодекса на труда срокът на изпитване може да бъде до 6 месеца. Ако изрично не е уговорено друго, то от него могат да се възползват и двете страни. Ако обаче срокът на изпитване е уговорен в полза на едната страна, то другата дължи предизвестие при напускане. Ако не е уговорено друго, за постоянен трудов договор срокът на предизвестието е един месец, а за срочен трудов договор – 3 месеца, но не повече от изтичането на срока му.

Друг специфичен момент при сезонната заетост касае оформянето на трудовата книжка. Според Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж, трудовата книжка се съхранява от работника или служителя. В тридневен срок от постъпване на работа лицата трябва да я предоставят на работодателя за вписване на данни, който е длъжен веднага след това да я върне. Важно е работещите да имат документ от работодателя, че са му предоставили книжката. Така при евентуално изгубване, ще могат да докажат, че вината за това е негова и той ще има задължение да изпълни процедурата по възстановяването й. Трудовата книжка се предоставя на работодателя и при прекратяване на трудовото правоотношение, който трябва да нанесе незабавно данните в нея и да я върне веднага, заедно със заповедта за прекратяването му.

От началото на юни ИА ГИТ традиционно ще засили контрола на сезонните обекти в морските курорти, като има готовност, при необходимост, през месеците юли и август, когато е пикът ѝ, в курортните комплекси да бъдат командировани и екипи от други области. По данни на НСИ в трите области с летни курортни комплекси – Бургас, Варна и Добрич, наетите към края на юли 2018 г. са били с над 40 000 повече спрямо март същата година.

През периода активно се търси и се предлага сезонна работа и в чужбина. Повече информация за рисковете при започването на работа зад граница, както и за какво следва да внимават наетите лица, може да бъде намерена тук: