Има ли правно значение обжалването на решение на ТЕЛК при получаване на разрешение за уволнение?

Отговорът е отрицателен.

Кой е момента, към който следва да е налице предварителната закрила по чл. 333, ал. 1 КТ и по-специално, когато е дадено мнение с решение на ТЕЛК, което не е влязло в сила към момента на уволнението и впоследствие е било отменено.

Отговор:

За законността на уволнението няма правно значение обжалването и отменяването на решението на ТЕЛК както и последващото освидетелстване на лицето, при което е определен различен процент намалена работоспособност.

Мотиви:

Закрилата при уволнение на трудоустроен или боледуващ от определен кръг болести работник или служител се преодолява чрез получаването на предварително разрешение от инспекцията по труда за извършване на конкретното уволнение, като разрешението се издава въз основата на необвързващо мнение на ТЕЛК. Мнението на ТЕЛК се изразява с решение, което удостоверява по обвързващ начин обстоятелства от нейната компетентност: заболяванията, от които страда кът, как се отразяват те на неговата работоспособност, кои от условията, при които той полага труд са му противопоказани или са причинили уврежданията, но също и необвързващата преценка за начина, по който прекратяването на трудовия договор би се отразило на неговото състояние. Компетентна да постанови разрешението за уволнение обаче е инспекцията по труда. За нея обвързващи са само удостоверените обстоятелства във връзка със заболяванията на работника, които имат отношение към други права на работника – осигурителни и на обезщетение при трудова злополука или професионално заболяване.

За законността на уволнението правно значение има фактът на произнасянето на ТЕЛК. В кои части неговото решение подлежи на обжалване, обжалвано ли е и какъв е резултатът по жалбата е без правно значение, тъй като компетентна да постанови разрешението е инспекцията по труда. Дори в резултат на обжалване в последствие да са променени обстоятелствата, те имат значение за други права на работника, а евентуално последващо различно мнение е в същата степен необвързващо, както и първоначалното.