Изтичане срока на дадено разрешение за работа на чужденец е обективна невъзможност за изпълнение на работата.Чл. 328, ал. 1, т. 12 КТ

Когато е изтекъл срокът на валидност на разрешение за работа на чужденец е налице  обективна невъзможност по смисъла на чл. 328, ал. 1, т. 12 КТ, което обосновава  законосъобразността на прекратяване на трудовото му правоотношение на соченото основание. Липсата на разрешение е обективен факт и сочи на обективна невъзможност работникът да изпълнява трудовите си задължения.

При уволнение на това основание работодателят трябва да докаже, че има създадена нова обстановка, при която реалното изпълнение на трудовия договор е станало невъзможно. Причините, които са породили тази невъзможност, трябва да бъдат непреодолими за и от страните. Обективната невъзможност може да се дължи на различни причини, обикновено външни за страните по трудовия договор, затова основанието по чл. 328, ал. 1, т. 12 е формулирано общо.

Не може да се приеме, че пречката изтекъл срок на разрешението за работа на чужденец е била преодолима. Дори и ако работодателят е упражнил правото си за продължаване на разрешението за работа на чужденец в България, то не е задължително такова разрешение да бъде дадено. Административният орган (Дирекция „Миграция“ или АЗ), след преценка на данните по административната преписка, може да откаже продължаване на разрешението, както по съображение за изтекъл срок на международен договор, така и за нарушение на изискването за квота на наетите чужденци или по други причини. Това административно производство изключва недобросъвестно упражняване на права и изпълнение на задължения от работодателя, а сочи на създадена нова обстановка, при която реалното изпълнение на трудовия договор е станало невъзможно.

 

Решение № 342/04.10.2011 г., гр. д. № 11/2011 г., IV г.о., ВКС