трудово правоотношение чл. 405а КТ

Изменение на Наредба № 3 от 19 април 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място

С извършената промяна се се въвеждат разпоредбите на:

1. Директива 89/656/ЕИО на Съвета от 30 ноември 1989 г. относно минималните изисквания за безопасността и здравето на работниците при използване на лични предпазни средства на работното място (трета специална директива по смисъла на член 16, ал. 1 от Директива 89/391/ЕИО) (ОВ, L 393, 30.12.1989 г., стр. 18);

2. Директива (ЕС) 2019/1832 на Комисията от 24 октомври 2019 г. за изменение на приложения I, II и III към Директива 89/656/ЕИО на Съвета по отношение на изцяло технически адаптации (ОВ, L 279, 31.10.2019 г., стр. 35 – 53).

С изменение на чл. 17 от Наредбата се въвежда право на представителите на синдикалните организации, представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда, комитета/групата по условия на труд и службата по трудова медицина да участват в консултации с работодателя за определяне необходимите лични предпазни средства. Респективно задължение на работодателя преди да определи необходимите лични предпазни средства да извърши  консултации със синдикалните организации и представителите на работниците и служителите.

В Наредбата са въведени Приложения идентични с посочните по-горе Директиви, с които ясно, но неизчерпателно, са формулирани какви лични предпазни средства следва да приложи работодателят, за коя част от тялото и при извършване на какви дейности и в кои отрасли на икономиката.

Тук следва да се припомни разпоредбата на чл. 11, ал. 1, т. 2 от Наредба № 5 от 11 май 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска, съобразно която оценката на риска се преразглежда след настъпили промени в нормативната уредба, какъвто е настоящия случай.