„Изключение“ за сключване на срочен договор

Представлява ли „изключение” по смисъла на пар. 1, т. 8 ДР КТ и чл. 68 ал. 4 КТ посоченото в трудов договор с продавач – консултант обстоятелство „повишен таргет за продажби на магазина през предстоящия летен сезон” в хипотеза, в която основната дейност на работодателя не включва предлагане на стоки със сезонен характер, извършва се идентично в множество търговски обекти от множество работници на същата длъжност?

В същата хипотеза може ли обстоятелството „повишен таргет за продажби на магазина през предстоящия летен сезон” да се счита за конкретна обективна причина (икономична, финансова, технологична, пазарна или друга) за сключване на срочен трудов договор?

В същата хипотеза следва ли договорът да се счита за сключен без срок на основание чл. 68 ал. 5 КТ?

Посоченото в трудов договор с продавач – консултант обстоятелство „повишен таргет за продажби на магазина през предстоящия летен сезон” може да представлява „изключение” по смисъла на пар. 1, т. 8 ДР КТ и чл. 68, ал. 4 КТ само ако в съответния магазин се извършва търговия със сезонни стоки или сезонна търговия (определен сезон обуславя извършването на продажби, които надхвърлят значително обема на продажбите през останалите сезони). Очакванията за повишени продажби през определен сезон, когато се касае за предлагане на стоки не само със сезонно предназначение и не при значително преобладаващи продажби през един сезон по отношение на останалите, не са обективна причина за сключване на срочен трудов договор. В тази хипотеза уговорката за срок, като противоречаща на императивната законова разпоредба на чл. 68, ал. 5 КТ, не се прилага, а съществуването на възникналото от договора правоотношение не е обусловено със срок. Друго би било, ако работодателят твърди и ангажира доказателства, че през лятото във въпросния магазин се извършват продажби, които надвишават значително продажбите във всички останали сезони. Тогава поддържаната от него причина за сключване на трудовия договор би обусловила срочността му.