Значение на уведомлението до НАП за валидността на трудовия договор

Задължението на работодателя да изпрати уведомление до НАП при сключване, изменение и прекратяване на трудов договор е с административен характер и изпълнението/неизпълнението му не е относимо към действителността /валидността/ на договора, сключеният/измененият трудов договор поражда правни последици независимо дали работодателят е изпълнил задължението по чл. 62 КТ за уведомление.