Заплащане на трудово възнаграждение – Доказване

Може ли да се доказва заплащане на трудово възнаграждение извън способите на чл. 270, ал. КТ (заплащане по ведомост, срещу разписка или банкова сметка)?

Отговорът е положителен.

Изброяването в чл. 270, ал. 3 от КТ на доказателствата, с които се доказва плащането на трудовото възнаграждение е примерно.

В случаите, в които не може да се докаже заплащане на трудово възнаграждение с посочените нарочно съставени документ, а законът изисква за доказване на определени обстоятелства документ, доказването може да се извърши със случаен документ. В случаите, в които законът изисква писмен документ, свидетелски показания се допускат, ако бъде доказано, че документът е загубен не по вина на страната. Невъзможността да се представи изгубеният документ не трябва да е настъпила по вината на страната. изгубването на документа без вина или поради небрежност, не лишава страната от възможността да установи със свидетелски показания съдържанието на документа чрез възпроизвеждането му от свидетел. Доказването може да се осъществи чрез извънсъдебно признание, заключение на вещо лице, молби декларации за получен доход пред НОИ, Дирекция Социално подпомагане, счетоводни сметки на работодателя, годишни баланси с документирана липса на задължения към персонала и други документи подписани от работника и съдържащи негови изявления, сочещи единствен възможен извод, че сумите по трудовите възнаграждения са платени.

Може ли да се докаже заплащане на трудово възнаграждение удостоверявано в нарочна тетрадка, която е изгубена?

Отговорът е положителен.

Не съществуват ограничения за доказване на факта на получаване на трудовото възнаграждение на работника с определен вид документ. Годно доказателствено средство за получаването на плащания на трудово възнаграждение е всеки нарочно съставен за целта документ, включително и върху тетрадка, в която срещу подпис са записвани получените възнаграждения. Когато този документ е изгубен или унищожен не по вина на работодателя, получаването на трудовото възнаграждение може да се установява с всички допустими доказателствени средства.