Закрила по чл. 333, ал. 4 КТ. Използване на понятия в КТД

Kакви са правните последици, ако в клаузата на колективния трудов договор е предвидено работодателят да съгласува уволнението или да вземе становище, а не предварително съгласие на съответния синдикален орган в предприятието?

Съгласно разпоредбата на чл. 333, ал. 4 КТ, когато това е предвидено в колективния трудов договор, работодателят може да уволни работник или служител поради съкращаване на щата или при намаляване на обема на работата след предварителното съгласие на съответния синдикален орган в предприятието.

Aко в клауза на колективния трудов договор /КТД/ е предвидено работодателят да съгласува уволнението или да вземе становището, мнението или да информира синдикалния орган, а не да вземе неговото предварително съгласие, не е налице предварителна закрила при уволнение по чл. 333, ал. 4 КТ.

В случай, че във Вашето предприятие е налице сключен колективен трудов договор, проверете, какви термини са използвали страните при договаряне на закрила при прекратяване на трудовия договор на посочените основания, като имате предвид дадения отговор в настоящата статия.

Отговорът е полезен и за синдикалните лидери при осъществяване на преговри за сключване на КТД, с оглед ефективната защита правата на слиндикланите членове.