закрила

Закрила по чл. 333, ал. 5 КТ във вр. с чл. 313а КТ, когато служителката не е уведомила работодателя, че е бременна към момента на връчване на предизвестието

Да разгледаме въпроса за приложението на чл. 313а КТ във връзка със закрилата по чл. 333, ал. 5 КТ, когато при връчването на заповед, с която се заявява прекратяване на трудовия договор с предизвестие считано от датата на изтичането му, не е било налице изрично уведомление от страна на работничката или служителката до нейния работодател за състоянието на бременност, а медицинският документ се представи в срока на предизвестието.

Разпоредбата на чл. 313а, ал. 1 КТ регламентира бременната работничка или служителка както и работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро да ползва права по чл. 140, ал. 4, т. 2, чл. 147, ал. 1, т. 2, чл. 157, ал. 2, чл. 307, 309, 310 и чл. 333, ал. 5 след удостоверяване на състоянието си пред работодателя с надлежен документ, издаден от компетентните здравни органи.

Посочените права са свързани със забрана за полагане на нощен и извънреден труд, задължението на работодателя да освобождава от работа бременна работничка или служителка, както и работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро за медицински прегледи, когато е необходимо те да се извършват през работно време; забрана за  работодателя да възлага, както и да задължава бременни жени и кърмачки както и работнички и служителки в напреднал етап на лечение ин-витро да извършват работа, която излага на опасност или застрашава сигурността и здравето им; временно приспособяване на условията на труд на работното място или работното време с оглед премахване на риска за безопасността и здравето им и забрана за командироване.

Кога се ползва закрилата

При съдържащото се в нормата на чл.313а КТ задължение за удостоверяване състоянието на бременност и с оглед последиците от липсата на уведомяване от страна на бременната работничка или служителка до момента, в който работодателят заяви основание за прекратяване на трудовия договор в обхвата на закрилата, последният не може да се позове на нейното игнориране в случай, че състоянието се удостовери в срока на предизвестието.

Условното задължение за уведомяването по чл. 313а КТ е свързано с личния характер на обстоятелството, подлежащо на съобразяване от работодателя, затова задължението на ползващата се със закрила работничка или служителката възниква от момента, в който бъде известена от работодателя за такива факти, от които за нея настъпват и съответните права. Заявлението на работодателя, че прекратяването на трудовото правоотношение ще настъпи след изтичане на срока на предизвестието е такъв факт.

Когато работодателят връчи предизвестие за прекратяване на трудовото правоотношение и работничката удостовери надлежно състоянието си на бременност с медицинско удостоверение същата се ползва от закрилата по чл. 333, ал. 5 КТ и уволнението подлежи на отмяна на формално основание, без да се разискват по същество други основания за неговата законосъобразност

Посочената разпоредба на чл. 333, ал. 5 КТ регламентира бременна работничка или служителка, както и работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро да бъде уволнена с предизвестие само на основание чл. 328, ал. 1, т. 1, 7, 8 и 12, както и без предизвестие на основание чл. 330, ал. 1 и ал. 2, т. 6. В случаите на чл. 330, ал. 2, т. 6 В случаите на чл. 330, ал. 2, т. 6 уволнението може да стане само чрез предварително разрешение на инспекцията по труда.

Решение № 342/02.01.2013 г., гр. д. № 240/2012, III г.о., ВКС