Закриване на част от предприятието

Дали при закриване на структурно обособено звено (обект на търговеца в дадено населено място) има закриване на част от предприятието и в този случай необходимо ли е извършване на подбор с работници или служители на сходна длъжност в друго структурно обособено звено (т.е. в друг обект в същото населено място)?

Отговор: В случая е налице хипотезата на закриване на част от предприятието и не е нужно извършване на подбор с работници и служители в други обекти на работодателя в същото населено място.

Аргументи:

Предприятието на работодателя търговец е съвкупност от права, задължения и фактически отношения, то е обект на правото (чл.15 ТЗ). „Част от предприятието“ е също обект на правото (напр. продажба на част от предприятие по чл.15 ТЗ или по пар.1, т.1 от ЗПСПК). Следователно част от предприятие са реално обособени права, задължения и фактически отношения. Доколкото правата, задълженията и фактическите отношения се пораждат от извършването на определени сделки (търговска дейност), то реално обособените права, задължения и фактически отношения следва да възникват от реално обособена (самостоятелна) стопанска дейност. За да е налице последното е необходимо на организационно обособена структура да се възложи извършването на относително самостоятелна стопанска дейност.

„Част от предприятието“ е организационно обособена структура, която може да извършва самостоятелна стопанска дейност (магазин, ателие, кораб, цех, ресторант, хотел и др.).

Принципът за еднозначност на понятията изисква и понятието „част от предприятието“ в хипотезата на чл. 328, ал. 1, т. 2, пр. 1 КТ, когато работодателят е търговец, да включва осъществяването на два признака- организационно обособена структура, и възможност за самостоятелна стопанска дейност.

Относно извършването на подбор – дали е само право или задължение, което предхожда уволнението, то отговорът е, че подборът е право на работодателя, но не и негово задължение.

За да има закриване на част от предприятието не е необходимо да има преустановяване на дейността на търговеца изобщо и работодателят не е длъжен да извърши подбор, поради наличието на сходни длъжности в други офиси или обекти на търговеца в същото населено място.

Закриването на банков офис в дадено населено място при наличие и на други такива закриване ли е на част от предприятието/

Отговорът е положителен.

Аргументи от съдебната практика по конкретен казус:

В случая банковият офис е организационно обособена структура, тъй като в щатното му разписание съществуват следните длъжности: ръководител, супервайзор, специалист продажби и двама касиери. Установява се и вторият признак за наличието на реално обособена част от предприятие – възможността за извършване на самостоятелна стопанска дейност. Този факт се установява от приетата по делото длъжностна характеристика, според която офисът е имал самостоятелен бюджет и бюджетен план за кредитиране, а от конкретното изпълнение на бюджета и постигането на поставените цели за офиса е давана атестация и оценка за свършената работа.

Установено е също така, че работодателят е взел решение за закриване на банковия офис, това решение има за последица- закриване на част от предприятието. При закриване на част от предприятието, за работодателя възниква правото на уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 2,пр. 1 КТ като подборът се извършва по негова преценка (в този случай подборът е право, но не е негово задължение). Съответно липсата на подбор не води до незаконосъобразност на уволнението.