Закриване на част от предприятието

Дали при закриване на структурно обособено звено (обект на търговеца в дадено населено място) има закриване на част от предприятието и в този случай необходимо ли е извършване на подбор с работници или служители на сходна длъжност в друго структурно обособено звено (т.е. в друг обект в същото населено място)? Отговор: В случая е налице […]

Николай Стоянов

15.04.2019
"

към статията

Дали при закриване на структурно обособено звено (обект на търговеца в дадено населено място) има закриване на част от предприятието и в този случай необходимо ли е извършване на подбор с работници или служители на сходна длъжност в друго структурно обособено звено (т.е. в друг обект в същото населено място)?

Отговор: В случая е налице хипотезата на закриване на част от предприятието и не е нужно извършване на подбор с работници и служители в други обекти на работодателя в същото населено място.

Аргументи:

Предприятието на работодателя търговец е съвкупност от права, задължения и фактически отношения, то е обект на правото (чл.15 ТЗ). „Част от предприятието“ е също обект на правото (напр. продажба на част от предприятие по чл.15 ТЗ или по пар.1, т.1 от ЗПСПК). Следователно част от предприятие са реално обособени права, задължения и фактически отношения. Доколкото правата, задълженията и фактическите отношения се пораждат от извършването на определени сделки (търговска дейност), то реално обособените права, задължения и фактически отношения следва да възникват от реално обособена (самостоятелна) стопанска дейност. За да е налице последното е необходимо на организационно обособена структура да се възложи извършването на относително самостоятелна стопанска дейност.

„Част от предприятието“ е организационно обособена структура, която може да извършва самостоятелна стопанска дейност (магазин, ателие, кораб, цех, ресторант, хотел и др.).

Принципът за еднозначност на понятията изисква и понятието „част от предприятието“ в хипотезата на чл. 328, ал. 1, т. 2, пр. 1 КТ, когато работодателят е търговец, да включва осъществяването на два признака- организационно обособена структура, и възможност за самостоятелна стопанска дейност.

Относно извършването на подбор – дали е само право или задължение, което предхожда уволнението, то отговорът е, че подборът е право на работодателя, но не и негово задължение.

За да има закриване на част от предприятието не е необходимо да има преустановяване на дейността на търговеца изобщо и работодателят не е длъжен да извърши подбор, поради наличието на сходни длъжности в други офиси или обекти на търговеца в същото населено място.

Закриването на банков офис в дадено населено място при наличие и на други такива закриване ли е на част от предприятието/

Отговорът е положителен.

Аргументи от съдебната практика по конкретен казус:

В случая банковият офис е организационно обособена структура, тъй като в щатното му разписание съществуват следните длъжности: ръководител, супервайзор, специалист продажби и двама касиери. Установява се и вторият признак за наличието на реално обособена част от предприятие – възможността за извършване на самостоятелна стопанска дейност. Този факт се установява от приетата по делото длъжностна характеристика, според която офисът е имал самостоятелен бюджет и бюджетен план за кредитиране, а от конкретното изпълнение на бюджета и постигането на поставените цели за офиса е давана атестация и оценка за свършената работа.

Установено е също така, че работодателят е взел решение за закриване на банковия офис, това решение има за последица- закриване на част от предприятието. При закриване на част от предприятието, за работодателя възниква правото на уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 2,пр. 1 КТ като подборът се извършва по негова преценка (в този случай подборът е право, но не е негово задължение). Съответно липсата на подбор не води до незаконосъобразност на уволнението.

2 Коментари

 1. Лилия

  Здравейте,

  Трябва да подготвим уволнение на служители и сме се насочили към чл. 328, ал. 1, т. 2- закриване на част от предприятието

  В случая закриваме звено работещи сотделна клиентска база и в различен часови диапазон, т.е. единствени тези служители работят в този часови диапазон. Друга структурна разлика е отделното ръководство.
  За сметка на това не разполагаме с отделно щатно разписание, а в общото щатно разписание има разделение на екипите, съответно екипът, който искаме да уволним на оснавание чл. чл. 328, ал. 1, т. 2 е отделно обособен. Екипът, който искаме да уволним, т.е. да закрием тази част от предприятието няма финансова самостоятелност, касаеща издръжка, т.е. всичко идва от общия портфейл на дружестовто. Приходите обаче са различни, заради различната клиентска база.

  Имаме ли право на база горепосоченото да използваме чл. чл. 328, ал. 1, т. 2 като основание за уволнение?

  Ще съм благодарна, ако ни насочите в правилна посока, за да извършим един законов процес.

  Отговор
  • Николай Стоянов

   Няма пречка да прекратите трудовите договори както поради закриване на част от предприятието, така и поради съкращаване на щата. Двете правни основания не се противопоставят едно на друго. Налице е структурна и управленска обособеност, поради което вероятно е налице закриване на част от предприятието. В случая се изследва дали е налице обособено структурно звено.

   Отговор

Подайте коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.