Задължения на работодателите, съгласно новоприетия Закон за хората с увреждания

Кратко, точно и ясно.

ЗАКОН ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

В сила от 01.01.2019 г.

Обн. ДВ. бр. 105 от 18 Декември 2018 г.

Работодателите са длъжни да назначават работници и служители с трайни увреждания съгласно квота, както следва:

  1. работодатели с 50 до 99 работници и служители – едно лице с трайни увреждания;
  2. работодатели със 100 и над 100 работници и служители – две на сто от средносписъчния си състав.

Работните места, определени по реда на чл. 315 от Кодекса на труда, не се взимат предвид при отчитане изпълнението на квотата.

Работодателите се освобождават от посоченото задължението при:

  1. наличие на специфични фактори в работната среда, възпрепятстващи наемане на хора с трайни увреждания;
  2. липса на хора с трайни увреждания, насочени от дирекции „Бюро по труда“ или от трудови посредници с издадено удостоверение за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа.

Посочените обстоятелства се установяват от Инспекция по труда.

Работодателите, които прилагат алтернативни мерки за заетост на хора с трайни увреждания, определени с правилника за прилагането на закона, се освобождават от задължението.

При неизпълнение на задължението работодателят дължи ежемесечно компенсационна вноска в размер 30 на сто от минималната работна заплата за страната за всяко незаето работно място за човек с трайно увреждане.

Работодателят е длъжен да пригоди работното място към нуждите на човека с увреждане при неговото наемане, при необходимост, в зависимост от вида и степента на увреждането.

Работодателят уведомява териториалните поделения на Агенцията по заетостта за свободните работни места и за необходимите му работници и служители, тяхната квалификация и професионални умения, за изпълнение на квотата.

В тримесечен срок от уведомяването работодателят е длъжен да назначи на работа хора с трайни увреждания, които отговарят на изискванията на заемане на работното място.

Работодателят уведомява съответното териториално поделение на Агенцията по заетостта, че е назначил лице/лица с трайни увреждания съобразно квотата.

Работодателите имат право да ползват посредничество за наемане на работна сила по реда на Закона за насърчаване на заетостта в изпълнение на квотните задължения.

Условията и редът за изпълнение на квотните задължения за работодателите и алтернативните мерки включително редът за компенсационна вноска в размер 30 на сто от минималната работна заплата, се определят с правилника за прилагането на закона, който трябва да бъде приет до 31.03.2019 г.

Санкции за неизпълнение на задължението:

Глоба от 1000 до 2000 лв.

Имуществена санкция от 2000 лв. до 4000 лв.

В тази част, Законът се контролира от ИА „Главна инспекция по труда“.