Една Наредба, която не се прилага

При комнадироване (извън предоставянето на услуги) приложима е Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина, а не Наредбата за служебните командировки на шофьорите и стюардесите в чужбина при международни автомобилни превози на товари и пътници. Последната е издадена от Министерство на финансите и не е приемана с ПМС, каквото е императивното изискване на чл. 215 КТ, предоставило само на МС законова делегация за определяне на пътни, дневни и квартирни пари при командировка. Освен това Наредбата за служебните командировки на шофьорите и стюардесите в чужбина не е обнародвана и по арг. на чл. 5, ал. 5 от Конституцията няма нормативен характер, както и че тя е издадена от МФ през 1987 г. при коренно различни обществени стопански отношения и нейното приложно поле според §1 от ЗР е за всички стопански организации от Министерство на транспорта, които имат собствени превозни средства за международни превози.

В този смисъл не е налице противоречие по правния въпрос относно това, кой нормативен акт е приложим в конкретния случай – Наредбата за служебните командировки на шофьорите и стюардесите в чужбина при международни автомобилни превози на товари и пътници или Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина.

След измененията на КТ – чл.121а и чл. 215, спор в съдебната практика няма относно това, че приложима в подобни на настоящия случай е Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина приета с ПМС №115/2004 г., обн. ДВ, бр.50/2004 г.