ДУК и обезщетение за неизползван платен годишен отпуск

Възниква ли правото на обезщетение за неизползван платен годишен отпуск при прекратяване на Договор за управление и контрол, сключен по Търговския закон или трябва изрично да е предвидено в договора за управление?

Отговорът на този въпрос произтича от същността и характера на договора за управление. Този договор представлява договор за поръчка, а не трудов договор и управителят няма качеството на работник или служител на дружеството. Затова по аналогия не могат да се прилагат разпоредбите на Кодекса на труда за заплащане на обезщетение за неизползван платен годишен отпуск. Разбира се, с оглед принципа на свободата на договарянето, съдържащ се в чл.9 от ЗЗД, такова обезщетение може да се уговори по взаимно съгласие между страните. Клаузата обаче трябва да се съдържа изрично и конкретно в самия договор или в допълнително споразумение към този договор.