До кой комент в процеса може да се доказва оставането без работа?

Доказателствената тежест за оставане без работа след незаконното уволнение, но за не повече от 6 месеца се носи от работника или служителя. По въпроса за това кога се преклудира възможността за представяне на доказателства за оставане без работа за 6- месечния период, който тече по време на делото е прието, че доказателство за оставане без работа през 6- месечния период от уволнението може да се представи и пред въззивната инстанция (Окръжен съд) в случай, че 6- месечният период изтича пред тази втора инстанция.

Фактът на безработица може да бъде доказан, като се установи липсата на вписване на последващо трудово правоотношение в трудовата книжка на ищеца, липса на регистрирано трудово правоотношение в НАП през исковия период, регистриране на ищеца в бюрото по труда като безработен, или чрез установяването на други обстоятелства, от които може да се направи извод за оставането без работа. Трудовата книжка е официален удостоверителен документ за отразените в него обстоятелства, който се съхранява от работника.