Достъп до пазара на труда на Обединеното кралство за граждани на България

Няма промяна в правата на българските граждани вследствие на Референдума от 23.06.2016 г. за излизане на Великобритания от ЕС.

Информираме българските граждани, че сигнали за ксенофобска реч и дискриминация може да се подават на адрес: report-it.org.uk, както и на телефона на полицията – 101.

Достъп до пазара на труда на Обединеното кралство за граждани на България

При спазване на Договора за присъединяване на България към ЕС, Обединеното кралство бе една от държавите-членки, които наложиха пълният възможен 7-годишен ограничителен период за достъп до местния пазар на труда. Всички прилагани ограничения в тази насока отпаднаха на 31.12.2013 г. и от 01.01.2014 г. българските граждани имат пълен достъп до британския пазар на труда.

Регистрация за започване на работа

За да работят в Обединеното кралство, гражданите следва да получат Национален осигурителен номер (National Insurance Number). Той представлява индивидуален референтен номер, осигуряващ информация за вноски в социално осигурителната система на страната.

За да получат Национален осигурителен номер, гражданите следва да заявят и проведат среща (National Insurance number interview) в най-близкото бюро по труда (Jobcentre Plus) на единен национален номер за цялата страна:

Телефонен номер на Jobcentre Plus: 0345 600 0643

По време на първоначалния телефонен разговор, в зависимост от представените факти за кандидата и членовете на неговото семейство, ще бъдат определени и документите, които следва да бъдат представени по време на интервюто (напр. паспорт/лична карта, брачно свидетелство и други). Датата, часът и мястото на интервюто се изпраща на предоставения от кандидата адрес в Обединеното кралство. Решението за издаване или отказ на Национален осигурителен номер се взима след самото интервю, въз основа на предоставените факти и документи.

Повече информация може да се получи на следните интернет страници:

https://www.gov.uk/apply-national-insurance-number

https://www.gov.uk/national-insurance/your-national-insurance-number

https://www.gov.uk/government/publications/national-insurance-get-your-national-insurance-number-in-writing-ca5403

Всички граждани имат право да стартират дейност, отговаряща на условията за самонаeти работници в Обединеното кралство, като към момента на явяване на интервюто за получаване на национален осигурителен номер следва да представят информация, която да доказва, че извършват действителна и ефективна дейност (вкл. договор със счетоводител, препоръки от клиенти, извлечения от банкови сметки, фактури от различни клиенти за извършени услуги и др.). След получаване на Национален осигурителен номер гражданите следва да извършат регистрация в данъчната служба HM Revenue and Customs (HMRC) за заплащане на данъци и осигуровки. Вие автоматично ще получите UTR номер, когато се регистрирате като самостоятелно заето лице или когато регистрирате ваша компания (limited company).

https://www.gov.uk/topic/business-tax/self-employed

https://www.gov.uk/log-in-file-self-assessment-tax-return/register-if-youre-self-employed

https://www.gov.uk/find-lost-utr-number

Веднъж издаден Националният осигурителен номер не се прекратява, ако работникът приключи заетостта си и напусне страната (например работници при сезонна работа в селското стопанство; студенти, работили по време на обучение, и други). Ако гражданин на друга държава-членка е имал издаден осигурителен номер, но е загубил данните за него, следва да се свърже с данъчната служба (HMRC), която ще му изпрати данните по писмен път.

https://www.gov.uk/apply-national-insurance-number

Търсене на работа

Информация за свободните работни места, обявявани в обществената служба по заетостта Jobcentre Plus (подобно на българската Агенция по заетостта), могат да бъдат намерени на интернет страницата на правителството: https://www.gov.uk/jobsearch

Множество популярни интернет страници също предлагат широк кръг от разнообразни свободни работни места в редица сектори на икономиката:
http://www.reed.co.uk/
http://www.totaljobs.com/

– специализиран в областта на Националната здравна служба (NHS)

http://jobs.guardian.co.uk

http://www.tes.co.uk/jobsHub.aspx – специализиран в областта на образованието

http://www.fish4.co.uk/jobs/

Законното съществуване на потенциален работодател и предметът на дейност на фирмата може да се провери безплатно в интернет на адрес:
https://www.gov.uk/government/organisations/companies-house

Както и в България, така и в Обединеното кралство работа може да се намери и чрез посреднически агенции. Те могат да осигурят посредничество за директно започване на заетост по трудов договор или да осигурят изпълнение на задачи по условия на временна заетост (агенцията сключва договор с гражданина, но го предоставя на друг работодател, при който реално се извършва дейността). Дейността на тези агенции не е толкова строго регулирана, както в България. Повечето агенции с добра репутация са членове на Конфедерация за наемане и работа.

Информация за отделните агенции може да се намери на адрес:
https://www.rec.uk.com/membersarea/directory/default.asp?dir=1

Препоръчва се да не се предоставят лични данни и CV, ако не са направени предварителни проверки на агенцията. Препоръчва се също така редовно да се осъществява контакт с избраната агенция и да бъдат точно определени секторите, в които се търси работа (или работа, която е извън кръга на желанията на кандидата), както и да вземат под внимание техните съвети по отношение на подобряване на CV-то.

Фирмите, предлагащи работа в селското стопанство, трябва да притежават лиценз от Службата за контрол на трудовото посредничество и трудовата експлоатация (GLAА). Проверки могат да се правят по телефона (0845 602 5020) или на интернет страницата на регулативния орган:

http://laws.gla.gov.uk/Default.aspx?Menu=Menu&Module=PublicRegister

От България може да се ползват услугите на посредници, регистрирани в Агенцията по заетостта, съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа (изм. ДВ, бр. 50 от 01.07.2011 г.). В този случай те следва да имат и регистриран договор за извършване на посредническа дейност в Обединеното кралство. Актуален списък на лицензираните български посреднически агенции може да се намери на сайта на Агенция по заетостта:

http://www.az.government.bg/intermediaries/

Посредническите агенции не следва да вземат такси от търсещите работа лица за предлаганите услуги. Средства могат да се удържат при ангажимент от страна на посредническата агенция за осигуряване на транспортни разходи, квартира или обучение.

Лицата следва да бъдат особено внимателни при обяви за самонаети лица и за работа като Au Pair. При сключване на договор в този случай, цялата отговорност по регистрация и изпълнение на задълженията е на гражданина и няма защита при измами, тъй като това не е посредничество по трудово правоотношение, за което има закрила по българското законодателство.

Представянето на актуално и насочено към конкретните изисквания на работното място CV (автобиография) е ключово условие за успех в първите стъпки на процеса при подбор от страна на работодателите. Важно е при подготовка на CV за английски работодател да не се посочва информация, която би могла да се възприеме като дискриминационна (възраст, снимка). Модели на CV, които могат да се използват в зависимост от трудовия опит на лицата и длъжността, за която кандидатстват могат да бъдат намерени на адрес:

http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae/templates-instructions

Възможностите да бъде намерена квалифицирана заетост нарастват, ако се предприемат действия за признаване на притежавани дипломи и квалификации, придобити в България и други държави, като този процес е задължителен при регулираните професии. Отговорната британска институция по този въпрос е NARIC: https://www.naric.org.uk/naric/individuals.

За упражняване на професии в сектор „Медицина“ е необходима и предварителна регистрация в съответните регулаторни органи в Обединеното кралство:

• За лекари – английски лекарски съюз: http://www.gmc-uk.org,

• За зъболекари – английски зъболекарски съюз: http://www.gdc-uk.org,

• За медицински сестри и акушерки – съюз на медицинските сестри и акушерки https://www.nmc.org.uk/

Заетост
Основното разграничение между работещите в Обединеното кралство по отношение на техните права, задължения, дължими вноски за данъци и осигуровки се прави между наети и самонаети граждани.

Като цяло може да се приеме, че ако гражданите могат да отговорят с „Да“ на следните въпроси по отношение на извършвана дейност, то те най-вероятно попадат в категорията на наети работници/служители:

• Сами ли следва да извършват задачите?

• Може ли някои във всеки един момент да им посочва какво да правят; къде, кога и как да извършват дейността?

• Работят ли за фиксиран брой часове?

• Има ли право друг човек да ги пренасочва от изпълнение от една задача към друга?

• Заплащането е почасово, на седмица или на месец?

• Имат ли право на заплащане за извънреден труд и на бонуси?

Като цяло може да се приеме, че ако гражданите могат да отговорят с „Да“ на следните въпроси по отношение на извършвана дейност, то те най-вероятно попадат в категорията на самонаетите:

• Могат ли да наемат някои друг за изпълнение на работата за тяхна сметка?

• Вложили ли са собствени средства?

• Осигуряват ли сами основните инструменти и техника, необходими за извършване на работата?

• Споразумяват ли се за извършване на определена работа за фиксирана цена, независимо колко време ще отнеме нейното изпълнение?

• Могат ли да решават каква работа да извършват, как и кога да я извършват и къде да предоставят услуги?

• Регулярно ли работят за няколко различни клиенти?

• Тяхно задължение ли е да отстраняват незадоволително за клиента изпълнение, за тяхна сметка и време?

Данъчната служба (HMRC) е разработила интернет-базиран инструмент за проверка на статута на заетостта, който е достъпен на адрес: http://www.hmrc.gov.uk/calcs/esi.htm.

Ако гражданинът работи като самонает работник, то задължението да бъде надлежно регистриран за заплащане на осигурителни вноски и данъци е негово. Ако обаче работи като самонает работник, но инструментът показва, че по същество е нает, то следва да се свърже с данъчната служба – това може да е злоупотреба от страна на работодателите, тъй като по този начин те спестяват редица защитени плащания на лицата (вкл. заплащане на минимална работна заплата, осигуряване на годишен платен отпуск и др.).

Съгласно действащото законодателство на всички граждани, заети повече от един месец, трябва да бъде представен договор или писмени условия на заетост – „written statement of employment particulars“ (най-късно до втория месец от започване на заетостта), като в него се съдържа:

Име на работника; Име на работодателя; Дейности, които ще бъдат извършвани; Дата за започване на заетостта; Място на осъществяване на заетостта; Размер и честота на заплащане (седмично, месечно); Работно време; Платен годишен отпуск; Права на отпуск по болест; Процедури при дисциплинарни нарушения, оплаквания и за уволнение; Срокове на предварително известие при напускане (от страна на работника и работодателя).

https://www.gov.uk/employment-contracts-and-conditions/written-statement-of-employment-particulars

Заетите граждани имат защита и определени права съгласно националното законодателство, включително:

Заплащане най-малко в размер на минималната работна заплата; Защита срещу незаконни удръжки от заплатата;Гарантиран минимален размер на платен отпуск;Гарантирана минимална продължителност на почивките;Право да не работят повече от средно 48 часа седмично или да се откажат от правата в тази насока;Защита срещу незаконна дискриминация;Защита при разгласяване на нарушения на работното място (т.нар. whistleblowers, уличаващи пред обществеността дадена фирма, провокирани от знанието за нарушените от нея морални, граждански, етнически, човешки права);Защита от по-неблагоприятно третиране, в случай че работят на непълен работен ден; Гарантирано изплащане на обезщетение поради временна неработоспособност;Заплащане и отпуск при майчинство, бащинство и осиновяване;Минимален период на уведомяване преди освобождаване от работа (уволнение);Защита срещу незаконно уволнение;Право да бъде поискано гъвкаво работно време;Право на отсъствие от работа при извънредни случаи;Задължителни плащания при напускане на работа.

При проблеми по отношение на заетостта

Всеки служител следва да получава най-малко нормативно установеното минимално възнаграждение за всеки отработен час: https://www.gov.uk/national-minimum-wage

Петте най-често допускани грешки от работодателите при изплащане на минималната работна заплата са следните:

 1. Не се изплаща минималното почасово възнаграждение на работниците – обикновено тази грешка е следствие от ненавременно прилагане на годишната актуалицазия на минималните почасови ставки, пропуснати рождени дати, при които едно лице преминава от една категория в друга или грешки свързани с прилагане на ставките за стажанти.
 2. Неправомерни отчисления, чрез които изплащаната почасова заплата попада под минималните установени прагове – например това са отчисления за униформи, материали, предпазни средства, настаняване, транспорт.
 3. Включване на определени бонуси при изчисляване на заплащането на работниците за целите на калкулиране на минимално почасово заплащане.
 4. Грешка при определяне на статута на работника (worker) като стажант, самостоятелно зает или доброволец. Подробен гайд е наличен на следния адрес: http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20121015000000/http:/www.direct.gov.uk/prod_consum_dg/groups/dg_digitalassets/@dg/@en/@employ/documents/digitalasset/dg_199451.pdf
 5. Неплатено работно време – в случаите, когато ви се плаща за по-малко часове, отколкото реално сте работили. Например за времето прекарано в проверки за сигурността, времето за затваряне на магазин или за времето прекарано в обучение.

Работници, които имат съмнения, че не им е изплатена минималната почасова ставка следва да се свържат със Службата за съвети, помирение и арбитраж (ACAS) на телефон 0300 123 1100.

При проблеми на работното място, първо следва да се потърси решение в диалог с работодателя. Ако това не даде резултат, следва да се стартира процедурата за оплаквания (grievance procedure), която всеки работодател следва да има. В рамките на процедурата следва да се: изпрати писмено заявление до работодателя, в което се описват съществуващите проблеми и се дава съответно време за отговор; осъществи среща с работодателя и да се обсъди оплакването; обжалва решението на работодателя, ако то не предлага решаване на възникналия проблем.

В случаи на проблеми със заетостта свързани с агенции за временна заетост, сигнал може да се подаде към Инспектората на посредническите агенции (Employment Agency Standards Inspectorate) на електронна поща: eas@beis.gov.uk, да се обади на телефон 0207 215 5000 или да пише до Инспектората на посреднически агенции към Департамент на бизнеса, енергетиката и промишлената политика на следния адрес: 1 Victoria Street, London, SW1H 0ET.

В случай на проблеми със заетостта в сферата на селското стопанство и сектора на преработка и пакетиране на храни и напитки, можете да подадете сигнал към Службата за контрол на трудовото посредничество и трудовата експлоатация (GLAA) на следния адрес: http://gla.gov.uk/report-issues/bulgarian-report-form.

Информация и съвети по отношение правата на заетите граждани, консултиране при конфликти и предприети дисциплинарни действия от страна на работодателя на работното място може да получите от Службата за съвети, помирение и арбитраж (ACAS)

http://www.acas.org.uk/index.aspx?articleid=1461

https://www.gov.uk/pay-and-work-rights

Консултация по изключително широк кръг от трудови, социални, здравни, семейни въпроси може да получите от мрежата на информационните и консултантски бюра – Citizens Advice Bureau

https://www.citizensadvice.org.uk/

https://www.citizensadvice.org.uk/work/

В случай на инцидент на работното място, може да подадете сигнал на следната електронна страница:

http://www.hse.gov.uk/riddor/index.htm

Ако след изпълнение на тези действия няма задоволително решение, може да се заведе дело в Трибунала по заетостта. Повече информация може да бъде получена тук:

https://www.gov.uk/employment-tribunals

https://www.employmenttribunals.service.gov.uk/employment-tribunals

Трафик на хора с цел трудова експлоатация и нарушения на трудовото законодателство
Ако едно или повече от изброените по-долу нарушения са възникнали в условията на заетост, в която гражданинът е попаднал, то следва да се потърси помощ от съответните компетентни институции:

Заплаща такса за намиране на работа; Няма възможност да организира самостоятелно пътуването до Обединеното кралство и не е запознато с маршрута от началната точка до крайната дестинация; Извършва работа, която не иска да извършва; Условията на труд се различават драстично от тези, които първоначално са били договорени;Работи без трудов договор или е подписал договор на език, който не разбира и условията на труд са неустановени; Работи, без да му бъде заплащано; Не знае колко точно е неговата заплата и какви законни отчисления могат да се правят от нея; Получава по-малко от националната минимална работна заплата; Плащанията са нередовни или често закъсняват; Натрупва неоснователен финансов дълг към лицето, което осигурява заетостта за предоставени услуги като назначаване на работа, транспорт, храна и други; Работи много над допустимите работни часове на ден; Живее в квартира, осигурена от работодателя, при условия, които не контролира; Няма свобода за излизане от квартирата и свобода на придвижване; Нощува там, където работи; средата е нездравословна, без елементарни санитарни условия и възможност за самостоятелност; Не може да посочи своето местоположение и адрес; Няма достъп до средства за комуникация или работодателят упражнява контрол върху контактите на лицето с други хора; Документът за самоличност (паспорт/ личната карта), билет за връщане и други документи са взети от работодателя и не са получени обратно при поискване. Работодателят има право да изиска документ за самоличност, за да направи копие, но трябва да върне документа незабавно; Предоставяне на информация за банковата сметка, която би позволила на други лица да я управляват (вкл. допускане банковите извлечения да се изпращат на адрес, на който лицето не живее); Всяка заетост, при която работодателят отправя заплахи към лицето или членове на неговото семейство.

Търсещите работа граждани никога не трябва да подписват договори и други документи, в чието съдържание не са сигурни. Препоръчително е консултиране с трети лица и институции, например Службата за съвет, консултация и арбитраж (ACAS), Citizens Advice Bureau и други.

Ако гражданинът работи в селското стопанство, преработващата промишленост, пакетирането на храни и напитки и има съмнение за нарушения, злоупотреба или експлоатация, то следва да се свърже със Службата за контрол на трудовото посредничество и трудовата експлоатация (GLAА):

Конфиденциална безплатна телефонна линия за подаване на сигнали: 0800 432 0804;Телефон на отдела, разследващ сигнали – 0115 959 7052; Електронен адрес: intelligence@gla.gsi.gov.uk, като е желателно да се предостави колкото може повече информация за нарушението; Сигнал може да се подаде и в електронна форма, достъпна онлайн: http://gla.gov.uk/report-issues/bulgarian-report-form.

При заетост в други сектори извън тези, в които съдействие може да окаже GLAА и ако има непосредствена опасност за лицето, следва да се търси контакт с полицията на телефон 101 (спешни случай – 999).

Сигнал за престъпление, който в последствие ще бъде разследван от компетентните органи, може да се подаде анонимно и към неправителствената организация Crimestoppers:

 • https://crimestoppers-uk.org/give-information/give-information-online/
 • телефонен номер: 0800 555 111.

Повече информация по отношение трафика на хора може да намерите на следните адреси:

http://www.nationalcrimeagency.gov.uk/about-us/what-we-do/specialist-capabilities/uk-human-trafficking-centre/national-referral-mechanism

http://www.ecpat.org.uk/content/national-referral-mechanism

Сигнали за нарушения, в зависимост от обстоятелствата по конкретните случаи, могат да бъдат оправяни и пред български институции:

Национална комисия за борба с трафика на хора:

http://www.antitraffic.government.bg

гр. София, тел. +359 2 807 80 50

(работно време: от понеделник до петък, от 9:00 до 17:30 ч.); e-mail: office@antitraffic.government.bg.

Местни комисии за борба с трафика на хора в градовете:

Благоевград, тел.: +359 73 86 77 77; e-mail: blagoevgrad@antitraffic.government.bg

Бургас, тел.: +359 56 814 218; e-mail: burgas@antitraffic.government.bg

Варна, тел.: +359 52 820 677; e-mail: varna@antitraffic.government.bg

Велико Търново, тел.: +359 62 619 222; e-mail: vturnovo@antitraffic.government.bg

Монтана, тел.: +359 96305 471; e-mail: montana@antitraffic.government.bg

Пазарджик, тел.: +359 34 402 241; e-mail: pazardiik@antitraffic.government.bg

Пловдив, +359 32 622 136; e-mail: plovdiv@antitraffic.government.bg

Русе, тел.: +359 82 841 918; e-mail: ruse@antitraffic.government.bg

Сливен, тел.: +359 44 61 11 02; e-mail: sliven@antitraffic.government.bg

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ – гореща телефонна линия – 0700 17 670.

Документи за европейски граждани, издавани от Министерство на вътрешните работи (Home Office/UK Border Agency)

Гражданите на ЕС имат право да получат сертификати, потвърждаващи правото им на пребиваване в Обединеното кралство. Това не е задължение, а възможност, която потвърждава упражняването им на права съгласно европейското законодателство. Тези сертификати имат важно значение за членове на семейства на български граждани, които са граждани на държави извън Европейското икономическо пространство, държави на ЕС плюс Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.

Повече информация може да се намери на:

https://www.gov.uk/eea-registration-certificate/apply

https://www.gov.uk/apply-for-a-uk-residence-card

За избягване на проблеми с подаваните заявления се препоръчва пратката да бъде изпратена с обратна разписка, потвърждаваща получаването й, като приложените оригинали на документи са описани на отделен лист.

 • Регистрационен сертификат

Този сертификат потвърждава пребиваването в Обединеното кралство съгласно европейското законодателство на следните основни групи лица:

• Заети граждани;

• Самонаети граждани;

• Учащи се;

• Самоиздържащи се граждани;

• Граждани, търсещи работа;

Повече информация може да намерите на адрес:

https://www.gov.uk/government/publications/apply-for-a-registration-certificate-as-a-qualified-person-form-eea-qp

 • Карта за пребиваване

За този сертификат могат да кандидатстват членове на семейство на гражданин от Европейското икономическо пространство.

Повече информация може да намерите на адрес:

https://www.gov.uk/apply-for-a-uk-residence-card/apply

 • Сертификат за постоянно местоживеене

За този сертификат гражданите могат да кандидатстват след непрекъснато пребиваване в Обединеното кралството за период от 5 години, в рамките на които са изпълнявани условията на европейските директиви (като студент, нает/самонает работник, самоиздържащо се лице и др.).

https://www.gov.uk/eea-registration-certificate/permanent-residence

В този случай се попълва формуляр –

https://www.gov.uk/government/publications/apply-for-a-document-certifying-permanent-residence-or-permanent-residence-card-form-eea-pr

Здравеопазване

Достъпът до здравната система във Великобритания е обвързан с това едно лице да бъде постоянно живеещо в Обединеното кралство. Това понятие обаче не е дефинирано в нормативен акт, а има насоки и тълкуване, като окончателното решение се взима от съответното здравно заведение.

Важно е възможно най-скоро след пристигането да се регистрирате при общопрактикуващ лекар. Информация за практиките, в района, в който ще живеете можете да намерите тук:

http://www.nhs.uk/Service-Search/GP/LocationSearch/4

На практика за граждани на ЕС, при които поне единият член на семейството работи легално на територията на Обединеното кралство не би следвало да има проблеми с достъп до здравни услуги, но следва да проверите предварително, предвид необходимостта да бъдете обхваната от системата възможно най-скоро след Вашето пристигане.

Европейската здравна карта, издадена от НЗОК, може да бъде използвана за достъп до здравни услуги, вкл. по отношение на бременност и раждане, но това ще бъде свързано и с проверки на това дали здравноосигурителните Ви права в България са непрекъснати.

Списък на институциите, които предоставят информация, съвети и съдействие
Изключително подробна информация по множество въпроси на британската система – заетост, социална система, защита на правата, пенсии и др., може да бъде намерена на интернет портала на британското правителство www.gov.uk.

Служба за съвети, помирение и арбитраж (Advisory, Conciliation and Arbitration Services) – предоставя информация и съвети по отношение правата на заетите граждани, консултиране при конфликти и предприети дисциплинарни действия от страна на работодателя на работното място и възможности за помирение и арбитраж:

www.acas.org.uk

Tел.: 0300 123 1100

Citizens Advice Bureau – национална мрежа от информационни и консултантски бюра, предоставящи съвети по изключително широк кръг от трудови, социални, здравни, семейни въпроси.

https://www.citizensadvice.org.uk/work/

https://www.citizensadvice.org.uk/about-us/how-we-provide-advice/advice/Get-advice/

Eastern European Resource Centre – неправителствена организация предоставяща безплатни консултации, включително на български език, относно Вашите трудови и социални права.

http://www.eerc.org.uk/contact-2/

Work Rights Centre – регистрирана благотворителна организация, която предоставя безплатна и поверителна информация на различни европейски езици и може да ви помогне да разберете и получите достъп до трудовите си права, както и да подобрите възможностите си за намиране на работа.

http://www.workrightscentre.org/

contact@workrightscentre.org

Служба по въпросите на здравето и безопасността при работа (Health and Safety Executive) – подаване на сигнал при нарушения по отношение на безопасността и здравните условия на труд на работното място:

http://www.hse.gov.uk/

http://webcommunities.hse.gov.uk/connect.ti/concernsform/answerQuestionnaire?qid=594147

 • подаване на сигнал за трудови злополуки: 0345 300 9923

http://www.hse.gov.uk/riddor/report.htm

Телефонна линия за въпроси относно трудовите съдилища (Employment Tribunal Service Enquiry)

https://www.gov.uk/courts-tribunals/employment-tribunal

Тел.: 0300 123 1024 (Англия и Уелс)

Тел. 0141 354 8574 (Шотландия)

Пенсионни въпроси

Международен пенсионен център – за граждани на други държави-членки, имащи стаж и в Обединеното кралство (International Pension Centre)

https://www.gov.uk/international-pension-centre

Телефон: +44 (0) 191 218 7777

Адрес за писмена кореспонденция:

The Pension Service 11

Mail Handling Site A

Wolverhampton

WV98 1LW

United Kingdom

Служба по пенсионни въпроси (Pension Service):

 • Подаване на заявление за получаване на пенсия при наличие на стаж в Обединеното кралство: телефон 0800 731 7898;
 • За информация и информиране за промени по получавана пенсия (напр. промяна на адреса или на банковата сметка) – 0345 606 0265
 • Информация за достигане на пенсионната възраст в Обединеното кралство, въз основа на въведена персонална информация:

https://www.gov.uk/state-pension-age

Данъчна служба – съвети за гражданите, стартирали дейност като самонаети работници (HMRC’sNewly Self-Employed Help line)

Тел.: 0300 200 3500

https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs/contact/national-insurance-enquiries-for-the-self-employed

Интерактивен инструмент за определяне на възможност за получаване на определени помощи (Benefits Аdviser)

https://www.gov.uk/benefits-calculators

Европейски портал за професионална мобилност (European Job Mobility Portal – EURES)

http://ec.europa.eu/eures/

Информация относно разпоредбите на ЕС относно социалната сигурност при движение в рамките на съюза – брошура на български език, разглеждаща правата на различни групи граждани:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=4783&langId=bg