Допустимо ли да се доказва намаляването на обема на работата за определена длъжност със свидетели?

Отговорът е положителен.

Намаляването на обема на работата по смисъла на чл.328, ал.1, т.3 КТ не се отнася общо към дейността на предприятието работодател, а към конкретна дейност, осъществявана чрез определени трудови функции. Доколко намаляването на обема на работата дава основание за приложението на чл. 328, ал.1, т.3 КТ следва да се преценява във всеки конкретен случай, като се изхожда от това в каква степен е засегнало трудовите функции за длъжността и дава ли това намаление основание за отпадане на една или повече щатни бройки. Така всяко трайно намаление на обема на работата (без то да е пренебрежимо малко спрямо общия обем) е основание за уволнение, когато тази работа се изпълнява от неколцина.

За установяване факта на намаление на обема на работата, свързана с изпълнението на определени трудови функции са допустими всички доказателствени средства. Процесуалният закон (чл. 164, ал.1 ГПК) не съдържа ограничения относно доказателствените средства, с които този факт може да бъде установен – това може да бъде сторено с писмени доказателства, чрез експертно заключение или със свидетелски показания. С оглед спецификата на определени трудови функции, при които количественият показател е трудно определяем, свидетелските показания могат да се явят като единствено възможно доказателствено средство за установяване на намаления обем на трудовите функции. Така, намаленият обем на работата за професии, при които трудовите функции са междинно звено при реализирането на крайния продукт, трудно може да бъде определен с количествени показатели. Показателите относно крайния продукт могат да бъдат запазени или увеличени, но обема на работата за определена длъжност да е намален поради оптимизирането и чрез въвеждане на нови технологии или други фактори, влияещи върху необходимия брой работници за изпълнението и – обстоятелства, които не могат да бъдат установени с писмени доказателства и за които изслушването на свидетели е не само допустимо, но и единствена възможност за доказването им.

Uvolni.Me