договор на 4 часа

Договор на 4 часа

Съществуват три вида работно време – пълно, непълно и намалено.

При непълно работно време страните по трудовия договор могат да уговорят работа за част от законоустановеното работно време, като определят в договора продължителността и разпределението на работното време.

Основен и допълнителен договор на 4 часа

Договорът за 4 часово работно време може да бъде основен (сключен първи по време) и допълнителен. За 1 ден трудов стаж се признава времето, през което работникът или служителят е работил най-малко половината от законоустановеното за него работно време за деня по едно или няколко трудови правоотношения, т.е. трудовия стаж при основно трудово правоотношение с определено работно време от 4 часа се счита с продължителност равна на трудов договор сключен за пълно работно време. Това е основната отлика с осигурителния стаж, който в настоящия случай ще бъде половината от трудовия.

Платен годишен отпуск при договор на 4 часа

Работникът или служителят, който работи през част от законоустановеното работно време (непълно работно време), има право на платен годишен отпуск пропорционално на времето, което му се признава за трудов стаж. В случая не по-малко от 20 работни дни за една календарна година.

Основания за прекратяване на договор на 4 часа

Прекратяването на трудов договор за непълно работно време от 4 часа се извършва на основанията предвидени за прекратяване на трудов договор на пълно работно време.

Месечната продължителност на работното време на работниците и служителите на непълно работно време е по-малка в сравнение с месечната продължителност на работното време на работниците и служителите, които работят по трудово правоотношение на пълно работно време в същото предприятие и изпълняват същата или сходна работа. Когато на същата или на сходна работа няма заети работници и служители на пълно работно време, сравнението се прави спрямо продължителността на месечното работно време на останалите работници и служители в предприятието.

Права и задължения при договор на 4 часа

Работниците и служителите не могат да бъдат поставени в по-неблагоприятно положение само поради непълната продължителност на работното им време в сравнение с работниците и служителите, които са страна по трудов договор на пълно работно време, изпълняващи същата или сходна работа в предприятието. Те ползват същите права и имат същите задължения, каквито имат работниците и служителите, работещи на пълно работно време, освен ако законът поставя ползването на някои права в зависимост от продължителността на отработеното време, трудовия стаж, притежаваната квалификация и други.