Да си подпиша ли заповедта за уволнение?

Отговорът е положителен.

Един от най-често задаваните въпроси от работници и служители е този свързан с подписване на заповедта за уволнение. Често погрешно се счита, че подписа върху заповедта изразява съгласие на работника или служителя и той губи правото си да е обжалва. Истината е свързана с обратния аргумент. Когато работодателят връчва заповед за прекратяване на трудовото правоотношение подписа, който полага работникът или служителят е само и единствено свързан с удостоверяване на нейното получаване. Погрешно е схващането, че работника няма право да търси обезщетения и трудови възнаграждения в случай, че в заповедта не са посочени изрично или се съдържа текст, че работникът няма претенции към работодателя. Както е известно отказа от права е недействителен и дори наличието или липса на подобни текстове не ограничава правото на защита и иск от страна на работниците и служителите.

Защо трябва да си получим заповедта?

На първо място получаването е свързано с възможността за реализиране на правото на обжалване в двумесечен срок. В случай на отказ заповедта може да се връчи с подписите на двама свидетели. По този начин работникът или служителят сам се поставя в ситуация, в която да не може да обжалва заповедта. Дори и да подаде иск същият без наличие на заповед за уволнение може да се окаже лишен от предмет. На следващо място няма как да се даде консултация по отношение законосъобразността на заповедта без същата да бъде представена от лицето, което търси защита.

Така, че препоръчвам да получавате заповедите си за уволнение, с оглед защитата на трудовите Ви права.