Грешка в датата на прекратяване

При прекратяване на трудовото правоотношение без предизвестие в случай, че в заповедта е посочена по-ранна дата от тази, на която в действителност е прекратено, заповедта не е незаконосъобразна. Относимо за законосъобразността на заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение без предизвестие е момента на нейното връчване, но не и датата посочена в същата. Това се отнася и за специалните основания за прекратяване трудов договор, като чл. 58, ал. 1 от Закона за висшето образование.