Въпроси от конференцията на счетоводителите в България

Начин за запознаване на работниците или служителите с утвърдените поименни за работа за периода, за който е установено СИРВ. Ползване на отпуск при СИРВ в почивни дни по календар.

Отговор

Няма задължение за писмена форма на запознаването с утвърдените графици.

Работодателят може да предвиди в Правилника за вътрешния трудов ред, запознаването да се извършва на специални за целта места в предприятието – информационни табла.

Не може да  се ползва платен годишен отпуск при СИРВ в почивните и празнични дни по календар. Остава възможността за промяна на предварителните поименни графици.

На колко дни платен годишен отпуск има право служител работещ на трудов договор с работно време 2 часа?

а) 20 работни дни по 2 часа;

б) 5 работни дни по 8 часа;

в) 5 работни дни по 2 часа.

Как да се полага труд, който надвишава допустимите часове за седмица, но не надвишава продължителността на работното време за месеца?

С въвеждане на сумирано изчисляване на работното време продължитекщлността на работната седмица може да бъде до 56 часа. Нормата отработени часове не следва да надвишва продължителността на работното време в часове за съответния месец.

Как да връчим заповед за прекратяване на трудов договор, когато работник или служител не може да бъде открит на известния адрес? Прекратяване на трудов договор по време на „болничен“.

Вижте видеото от конференцията.

Как се изчислява квотата по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ?

За изчисляване на квотата се взема предвид средносписъчния състав на предходната календарна година.

Работниците или служителите имат ли задължение да носят бадж?

Задължението може да бъде въведено от работодателя. Неизпълнението не е административно, а дисциплинарно нарушение.

Създаване и изпращане на електронни документи
и удостоверяване на тяхното получаване.

Гаранция за правната сила на документите, съставени и съхранявани в електронен вид и възможността да бъдат използвани като годно доказателствено средство в съда е изискването тяхното създаване да бъде съгласно:

изискванията на Регламент (ЕС) 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г.  и

Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Задавайте Вашите въпроси на uvolnime@abv.bg