Възстановяване на несъществуваща длъжност

Един често срещан проблем сред работодателите, който рефлектира и върху правата на работниците и служителите, е действията които следва да се предприемат след признаване на уволнението за незаконосъобразно и възстановяване на работника или служителя на длъжност, която вече не съществува. Причината може да бъде в незаконосъобразно уволнение прекратяване на щата или последващо отпадане на длъжността преди възстановяване на работника или служителя.

Възникват въпросите – длъжен ли е работодателят да възстанови длъжността за да изпълни съдебното решение и да възстанови работника или служителя?

Отговорът на въпроса е отрицателен.

За работодателя не съществува задължение да възстановява длъжността и същия може да прекрати трудовото правоотношение на съществуващо към момента основание.

Възможно е фактическата и правна обстановка да се е изменила до момента на възстановяването. В случай, че работодателя е извършил незаконосъобразен подбор, обосновал незаконосъобразното уволнение, към момента на възстановяването всички щатни бройки вече да са съкратени и да отпадне необходимостта от извършване на нов подбор при последващо прекратяване поради съкращаване на щата.

Мотиви:

При възстановяване на работника на предишната работа и ако той се яви да я заеме в законния срок, трудовото му правоотношение за длъжността се възстановява във вида, в който е било преди уволнението, вкл. когато длъжността, заемана преди уволнението, вече не съществува по щата на предприятието. Въпрос на работодателска целесъобразност е дали ще предложи на работника (служителя) да заеме друга длъжност или да започне работа в друго поделение на същия работодател. Работодателят може да промени действащото щатно разписание, като се възстанови длъжността, заемана преди незаконното уволнение, без последното да следва императивно от възстановеното трудово правоотношение или да уволни служителя законно от длъжността, на която е възстановен, при наличие на основание за това към момента на уволнението.