Възниква ли право на платен годишен отпуск при ползване на неплатен отпуск за една календарна година?

Неплатения отпуск до 30 дни в една календарна година се признава за трудов стаж. Платения годишен отпуск се определя пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж. Формално при договор за пълно работно време отговорът на въпроса следва да е свързан с правото на платен годишен отпуск дължим за един календарен месец – 1,66 дни. Платеният годишен отпуск обаче е целеви – за възстановяване работоспособността на работника или служителя и същият като право е дължимо само след полагане на труд, каквото обстоятелство в случая не съществува. Поради това следва да се приеме отрицателен отговор на въпроса.