Възможно ли е липсата на качества да се установи с изпит?

Отговорът е отрицателен.

Работодателят може да прекрати трудовото правоотношение с работника или служителя, поради липса на качества за изпълнение на длъжността. Това е безвиновно и трайно състояние на работника или служителя по отношение на ефективното изпълнение на длъжността.

Предпоставките на уволнението по чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ включват следните факти: трайно неефективно изпълнение на работата в качествено, количествено или във времево отношение, което е причинено от липса на качества. Проверката на знанията и уменията на работниците и служителите чрез изпити не е достатъчно за прекратяване на трудовия договор поради липса на качества.

В случай, че работник или служител е назначен или преназначен на нова длъжност, същият може да бъде обучаван и да не издържи организираните от работодателя изпити. Това обаче не доказва трайното неефективно изпълнение на работата в качествено, количествено или във времево отношение, тъй като през процесния период на работника или служителя може да не са били възлагани индивидуални задачи, свързани със заеманата от него длъжност и да не са установени конкретни случаи, при които работата да е била неефективно изпълнявана.