Връчване на заповед по пощата

Когато заповедта е изпратена по пощата и пратката не е потърсена от получателя се счита, че заповедта е връчена и същата поражда правни последици. С доставянето на писмото, съдържащо заповедта за уволнение на посочения от ищеца адрес, работодателят е изпълнил задължението си за връчване на изявлението за прекратяване на трудовия договор. Изявлението му е породило правно действие и от този момент трудово правната връзка следва да се счита прекратена. Обстоятелството дали работникът е променил адреса, посочен от него на работодателя или не е предприел действия за получаване на пощенската пратка е без правно значение. С достигане на изявлението на посочения от работника адрес, работодателят е изпълнил задължението си за връчване на заповедта за прекратяване на трудовия договор и тя е породила правно действие.