Връчване на заповед за уволнение на лице, с което служителят живее на съпружески начала

Писменото изявление на работодателя за прекратяване на трудовото правоотношение на работника или служителя може да му бъде връчено както лично, така и чрез всички други установени в ГПК способи за връчване, включително и чрез пълномощник. Действията на пълномощника се считат за действия на представлявания, поради което връчването на пълномощника, поражда предвиденото в закона действие по отношение на представлявания. Целта на връчването на писменото изявление на работодателя за прекратяване на трудовото правоотношение на работника или служителя е той да бъде уведомен за изразената от работодателя воля и да му бъде дадена възможност да защити правата си, включително като оспори прекратяването. Тази цел трябва да се счита за постигната когато работникът или служителят е узнал съдържанието на писменото изявление на работодателя за прекратяването на трудовото правоотношение и е предприел надлежни действия за защита на правата си. Узнаването може да се осъществи и чрез лицето, с което работникът или служителят живее на съпружески начала, в случай, че заповедта е получена от посоченото лице.