Работодателят не е уведомил за приемане на предложението за прекратяване на трудовото правоотношение

Връчиха ми заповед за прекратяване по взаимно съгласие. Подписах я. Какво означава това?

Да формулираме така въпроса:

Дали подписът на работника или служителя под текста на заповедта за прекратяване на трудовия договор на това основание удостоверява връчването ѝ, или негово съгласие за прекратяването, в който съществува издадена заповед, без отправено предложение?

Отговор:

Подписването на заповедта от работника или служителя като получател удостоверява единствено получаването ѝ, а не воля за прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие.