Връчване на заповед за прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие

Допустимо ли е при приемане на предложението за прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл. 325, ал. 1, т. 1 КТ в предвидения от закона седемдневен срок, самата заповед за прекратяване да бъде връчена в по-късен от този срок момент?

Отговорът е положителен.