Време на разположение

Когато особеният характер на работата налага, с колективния или индивидуалния трудов договор може да се уговори задължение за работника и служителя да бъде на разположение на работодателя извън територията на предприятието с готовност да осъществи при необходимост трудовата си функция.

Задължението за разположение на работещите не може да се установи в ПВТР (Правилника за вътрешния трудов ред).