Включва ли се премията в размера на обезщетението?

Може ли начисляването и съответно изплащането на бонуси, което се прави ежемесечно с продължителност повече от 3 години да бъде доказано в съда като елемент на трудовото възнаграждение с постоянен характер? 

Премиалното възнаграждение (бонус) за постигнати резултати – индивидуални или общи, е включено в заплатата над основното трудово възнаграждение. Когато заплащането на премията е регламентирано в  правилата за работна заплата в предприятието и критерий за получаването ѝ е извършената работа (постигнатите резултати), а не само времето, през което работникът е предоставил работната си сила, то се касае за възнаграждение над основната работна заплата по системата за заплащане на труда според изработеното (чл. 17, ал. 1, т. 2 от НСОРЗ), и същото се включва в брутното трудово възнаграждение, което е база за изчисление на обезщетението по чл. 225, ал. 1 от КТ, както и за другите видове обезщетения дължими от работодателя.