Вече без печат в уведомлението по чл. 62, ал. 3 от КТ

НАРЕДБА № 5 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2002 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО И РЕДА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО ПО ЧЛ. 62, АЛ. 5 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА

ДВ. бр.12 от 8 Февруари 2019г.

Отпада изискването за поставяне на печат от работодателя и инспекцията по труда върху уведомленията до ТД на НАП по Наредбата.

Във връзка с изменението на чл. 23, ал. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ), съгласно който Агенцията по вписванията определя единен идентификационен код (ЕИК), задължителен за търговците и техните клонове, клоновете на чуждестранните търговци, юридическите лица с нестопанска цел и техните клонове, клоновете на чуждестранните юридически лица с нестопанска цел, вписани в регистъра, както и в други случаи, навсякъде сумите в Наредбата „ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца“ се заменят с ЕИК по регистър БУЛСТАТ /ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ.

Изменение на чл. 5, т. 3, б „в“ В уведомлението по чл. 1, ал. 1 се посочва: дата на сключване на допълнителното споразумение, с което се променя длъжността и/или срокът на договора и/или работното място на лицето в друго населено място.

Изменения в чл. 6, ал. 1 от Наредбата:

Нов

При изпращане на уведомление в случаите на чл. 3, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „в“ се попълват данните по чл. 5 с изключение на т. 3, букви „в“ и „е“.

Предходен текст

При изпращане на уведомление в случаите на чл. 3, ал. 1, т. 1, букви „а“, „в“ и „г“ се попълват данните по чл. 5 с изключение на т. 3, буква „ж“.