Брутна работна заплата

Брутната работна заплата се състои от:

  1. Основна работна заплата, определена в индивидуалния трудов договор и не по-малка от минималната работна заплата за страната;
  2. Допълнителни трудови възнаграждения, определени в Кодекса на труда, Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, в друг нормативен акт или в колективен трудов договор. Такива са допълнително трудово възнаграждение с постоянен характер за трудов стаж и професионален опит; допълнителни трудови възнаграждения с непостоянен характер – нощен труд, извънреден труд и други.
  3. Други трудови възнаграждения, определени в нормативен акт, в индивидуалния трудов договор или вътрешните правила за структурата и организацията на работната заплата в предприятието извън посочените по-горе. Такива възнаграждения могат да бъдат допълнителното материално стимулиране, премии, бонуси и други.
възнаграждение